toren Oostelbeers

De Oude Toren – de mist is nog niet opgetrokken

De ontwikkelingen rondom de Oude Toren blijven vragen oproepen. Op 14 augustus stelde ik al vele vragen: De Oude Toren – Vragen, vragen, vragen – ZOUT (oirschot.org). Sindsdien zijn in enkele raadsinformatiebrieven veel vragen beantwoord, mede naar aanleiding van raadsvragen door de VVD. Waarvoor dank! Maar er blijven toch nog steeds vragen over. Wellicht is er een andere fractie die deze vragen op wil pakken?

Inmiddels is min of meer duidelijk wat het plan van de gemeente is. Het is wel een puzzeltocht gebleken! Er is sprake van meerdere vergunningen, deels door de gemeente aan zichzelf verleend. Deze vergunningen zijn niet te raadplegen op de site van de gemeente maar alleen in te zien door een afspraak te maken op het gemeentehuis. Dat is jammer. De eerste vraag is dus waarom de gemeente dergelijke aanvragen die in de belangstelling staan niet online beschikbaar maakt?

De bezwaartermijn voor de eerste vergunning blijkt inmiddels op 5 augustus verlopen. Dit is vooral een gevolg van onduidelijke benaming van de vergunning. Zie: Sneaky aankondigingen door de gemeente. – ZOUT (oirschot.org) De vraag is dan: waarom is de gemeente niet meer transparant als ze vergunningen verleent? Is het de bedoeling om de burgers om de tuin te leiden? Wat doet de gemeente om deze gedachten bij burgers weg te nemen?

Een ander punt is het inspraaktraject. De gemeente blijft beweren dat er sprake is van een “uitgebreid en zorgvuldig participatietraject”. Maar ook dat roept vele vragen op. De indruk is dat enkele organisaties en omwonenden op uitnodiging van de gemeente hebben kunnen deelnemen aan overleg. Waarom zijn zij uitgenodigd en anderen niet? Waarom is er geen openbare inspraakmogelijkheid is geweest? Er is tijdens de inspraakavonden vrijblijvend gesproken, maar er is geen mogelijkheid geweest om schriftelijk een visie of bezwaar in te dienen. Waarom organiseert de gemeente dit inspraaktraject zo informeel?

Een ander punt betreft de kap van bomen. De gemeente blijft mistig over het aantal, zegt dat het aantal van 37 te kappen bomen uit de voorstellen bij de protestactie “een eigen leven is gaan leiden”. Maar waarom verleent de gemeente dan formeel vergunning om 40 bomen te kappen, keurig uitgesplitst naar verschillende diktes?

De gemeente laat nu weten dat de plannen zijn uitgesteld; de uitvoering wordt opgeschort. Daarbij blijft enigszins in het midden of dat is vanwege problemen met de vergunning of vanwege de protesten. Daardoor is er volgens de gemeente meer tijd voor overleg. De vraag is wat het doel is van dit overleg? Waarom wordt het uitstel genoemd? Er wordt gesproken over een nieuwe planning. Is dat het enige wat kan veranderen of kunnen de plannen ook inhoudelijk worden aangepast? Of wil de gemeente alleen verder toelichten en wat tijd kopen om de vergunning echt op orde te krijgen?

Een uitzondering op het uitstel is de verharding van het zandpad. Waarom wordt dit onderdeel niet uitgesteld? Want juist op dit punt leven er ook vele vragen ten aanzien van de rechtmatigheid van het genomen besluit. We horen van allerlei kanten dat zandpaden bescherming behoeven. Ook de gemeente Oirschot heeft in haar bestemmingsplan opgenomen dat zandpaden niet zo maar verhard mogen worden. Toch zien we in de vergunning die de gemeente aan zichzelf heeft verleend, geen toetsing van het besluit tot verharding aan het eigen bestemmingsplan. Waarom is dit niet gebeurd? Hoeft de gemeente zich niet te houden aan haar eigen regels? Wat stelt dat voor voorbeeld?

Uiteindelijk schuilt achter dit alles één fundamentele vraag. De gemeente zegt veel waarde te hechten aan het beleefbaar maken van de toren. Maar waarom eigenlijk? Zoals ik iemand hoorde verzuchten: “Wat is er tegen om die toren gewoon rustig de eenzame toren te laten zijn? Waarom moet alles nu persé toeristisch geëxploiteerd worden?” Een goede vraag waarop het antwoord nog steeds niet te vinden is.

Bronnen

Raadsinformatiebrief over de Oude Toren Oostelbeers dd 18-08-2021

Raadsinformatiebrief en persbericht m.b.t. stand van zaken project Oude Toren dd 8-9-2021

Raadsvragen Corine van Overdijk inzake Oude Toren dd 8-9-2021

Geef een reactie

Ontdek meer van ZOUT

Abonneer je nu om meer te lezen en toegang te krijgen tot het volledige archief.

Continue reading