bezorgde burgers

Algemene Beginselen Behoorlijk Bestuur op zijn Oirschots

Jan de bray regenten dolhuys

In een eerder bericht van een bezorgde burger werd gerefereerd aan de Algemene Beginselen van Behoorlijk Bestuur. Dit zijn de spelregels waar de overheid zich ten opzichte van de burger altijd aan moet houden. Ook gemeenten. Deze beginselen staan in de wet of zijn door de hoogste rechter aan de overheid opgelegd. Ze zijn algemeen bindend. Verontruste burgers vinden deze beginselen in de Oirschotse bestuurscultuur echter onvoldoende of helemaal niet terug. Hieronder wordt toegelicht wat ze inhouden. Oordeel zelf of u vindt dat de Oirschotse bestuurders hierover eens kritisch naar zichzelf moeten kijken.

 1. Het transparantiebeginsel, inmiddels verankerd in de WOB
  Wet Openbaarheid Bestuur, het recht op inzage in het handelen van de overheid. Dit is eigenlijk geen beginsel meer te noemen omdat er inmiddels een hele wet omheen is gebouwd. Dit geeft aan hoe belangrijk de wetgever het vindt dat de overheid transparant handelt.
 2. Het vertrouwensbeginsel
  Wat een bevoegde ambtenaar of wethouder van de gemeente heeft toegezegd, moet worden gehonoreerd. Dit is door de hoogste rechter aan de overheid opgelegd.
 3. Het zorgvuldigheidsbeginsel
  Voordat de gemeente een beslissing neemt, moet zij eerst goed onderzoek doen. Dit staat in de wet beschreven. Dit betekent voor de gemeenteraadsleden dat zij alle relevante informatie dienen te krijgen die nodig is om goed te kunnen beoordelen wat ze stemmen.
 4. Het gelijkheidsbeginsel
  Dit is artikel 1 van de Grondwet. Dit betekent dat gelijke gevallen gelijk behandeld dienen te worden.
 5. Het rechtszekerheidsbeginsel
  Wetten en regels die zijn opgelegd dienen te worden gehandhaafd. Genomen besluiten moeten eenduidig zijn zodat zij niet op meerdere manieren uit te leggen zijn.
 6. Het fair play beginsel
  De gemeente mag het nemen van een beslissing niet zonder reden uitstellen of frustreren. Als de gemeente dit toch doet, kan de burger de gemeente op de vingers tikken en een dwangsom per dag eisen voor elke dag dat de gemeente in gebreke blijft. De burger zal in de meeste gevallen genoodzaakt zijn een beroep te doen op juridische bijstand opdat de juiste procedure wordt gevolgd.
 7. Het evenredigheidsbeginsel
  Als een burger door een genomen besluit onevenredig wordt benadeeld, dient de gemeente deze burger te compenseren. Denk hierbij bijvoorbeeld aan planschade.
 8. Het verbod op willekeur (détournement de pouvoir)
  De gemeente mag geen misbruik maken van haar bevoegdheden. Ze mag geen druk uitoefenen door het handhaven van één regel, om te zorgen dat de burger zich aan een andere regel houdt. Een voorbeeld ter verduidelijking: Een burger heeft overhangende takken die op last van de gemeente moeten worden gesnoeid. Die burger wil een bouwvergunning voor een schuur. De gemeente mag deze bouwvergunning niet frustreren tot de overhangende takken zijn verwijderd.
 9. Het motiveringsbeginsel
  Een besluit van de gemeente moet altijd goed gemotiveerd worden.
 10. Het verbod op vooringenomenheid
  Als er een persoonlijk belang bestaat mag de betreffende ambtenaar (of wethouder) er geen beslissing over nemen. Ook alleen al de schijn hiervan moet worden voorkomen.Dit geldt voor alle politieke ambtsdragers.

Reageren? Dat kan door een mail naar burgers@oirschot.org . Zie ook de website https://burgers.oirschot.org

Bezorgde Burgers

Margje Kemps, AnneMarie van Schoonderwalt

Lees het artikel ook in het Oirschots Weekjournaal

Geef een reactie

Ontdek meer van ZOUT

Abonneer je nu om meer te lezen en toegang te krijgen tot het volledige archief.

Continue reading