Gemeenteraad

Hoe effectief is de Oirschotse gemeenteraad?

De gemeenteraad heeft een aantal gereedschappen om haar invloed te laten gelden. Vragen, Moties, en Amendementen. De gemeenteraad stelde in de afgelopen raadsperiode 241 schriftelijke vragen, diende 63 moties en 57 amendementen in. Ze maakt dus ruimschoots gebruik van deze instrumenten. Maar heeft u zich wel eens afgevraagd wat het effect van die gebruikte instrumenten is?

Een schriftelijke vraag
dient om meer details over een bepaalde gang van zaken te verkrijgen en wordt meestal ook gebruikt om alvast een standpunt duidelijk te maken. De wethouder laat ambtenaren een antwoord voorbereiden en geeft minstens schriftelijk antwoord. Maar wat gebeurt er als het antwoord onbevredigend is?

Voorbeeld 1: De Zorg is uitbesteed aan de LEV groep. Hoe weten we of er kwaliteit geboden wordt?
Of meer letterlijk: Vraag: “Welke kwaliteitseisen en binnen welke termijnen heeft de wethouder aan de Lev-groep gesteld? Welke tools heeft u ingezet om de voortgang van het proces en de kwaliteit te bewaken?”
Antwoord: “Dit is onderdeel van de algemene basisafspraken met de Lev-groep”
Eerder is al eens gemeld dat de basis afspraken met de Lev groep niet openbaar zijn.
Het antwoord wordt voor zoete koek geslikt. 

Een motie
is een verzoek om actie van het college. Amendementen zijn moties waaraan iets veranderd is, om ervoor te zorgen dat ze met een meerderheid kunnen worden aangenomen.
Maar het blijft natuurlijk aan het college om iets met een motie te doen. Het college kan de motie ook gewoon naast zich neerleggen. Ook zijn er moties die bij voorbaat al geen enkel effect kunnen hebben op bestaand beleid.

Voorbeeld 2: De verhoging van het minimumlook naar 14€.
Sociaal Progressief Oirschot diende een motie in om de landelijke regering te vragen het minimum loon te verhogen naar 14€. De motie werd aangenomen (SPO CDA DGM), maar bleef verder zonder zichtbaar effect.
Er was wél eeffect geweest als de motie had gepleit om het minimum loon van werknemers van de gemeente Oirschot te verhogen naar 14€. Maar zo was de motie niet gesteld.

Voorbeeld 3: Motie van treurnis naar aanleiding van de budgetoverschrijding Langzaam Verkeersbrug
De raad vind op  <datum>  dat ze onvoldoende geïnformeerd is door de wethouder over de omstandigheden die hebben geleid tot de kostenoverschrijding van de LV brug.
Er is diepgravend onderzoek gedaan door de rekenkamercommissie en het verslag is vernietigend voor de wethouder. Er worden en passant ook aanbevelingen gedaan aan de raad om herhaling te voorkomen.
Sociaal Progressief Oirschot komt met een motie van Treurnis over het gedrag van zowel – in een adem – college en gemeenteraad. De motie wordt afgestemd.

Zo bezien kun je de effectiviteit van de gemeenteraad niet aflezen aan het aantal vragen en moties. Wat er wel aan af te meten is, is de tijd die wethouders en ambtenaren het er druk mee hebben gehad.

Het begint natuurlijk wel met het vergaren van voldoende stemmen in de komende verkiezing.

De beste manier om invloed uit te oefenen blijft natuurlijk om ervoor te zorgen dat een van de 3 wethouders van jouw partij is. Als die onvoldoende naar je luistert, vervang je hem door een ander, zoals De Gewone Man al na een jaar deed, en daarna is je invloed weer verzekerd.

Geef een reactie

Ontdek meer van ZOUT

Abonneer je nu om meer te lezen en toegang te krijgen tot het volledige archief.

Continue reading