bezorgde burgers

Verontruste burgers sturen een brief aan de gemeenteraad

50 Verontruste burgers uitten hun bezorgdheid over de bestuurscultuur in de gemeente Oirschot. Vijfentwintig concrete gevallen van onvoldoende transparantie, rechtsgelijkheid en burgerparticipatie worden aangehaald. De burgers vragen de gemeenteraad of dit wordt herkend en zo ja, wat men hieraan wil gaan doen. De gemeenteraad controleert immers het gemeentebestuur. In een toelichting op de brief krijgt een afvaardiging de toezegging van de gemeenteraad dat hier serieus werk van zal worden gemaakt. Wanneer dit gaat gebeuren, werd niet gezegd.

Ongeruste inwoners vinden dat het bestuurlijk zo niet langer kan
Aan : De gemeenteraad van Oirschot
Van : Ongeruste inwoners
CC : College van B&W; OW/ Rens van Ginneken; ED/Redactie@ed.nl
Betreft : Bestuurscultuur Oirschot
Datum: 24 mei 2021e

Geachte raadsleden,
Met deze brief maken we u deelgenoot van toenemende ongerustheid bij een groeiend aantal inwoners over de huidige bestuurscultuur van Oirschot. Het Oirschots college predikt “De samenleving is aan zet”. Terwijl een veelgehoorde uitspraak van inwoners is: “Ik hou me er niet mee bezig, ze doen hier toch wat ze zelf willen”. Hieronder vindt u 25 praktijkvoorbeelden die we in korte tijd opgehaald hebben uit de samenleving.

Relatie gemeente – burger

 1. Burgerparticipatie: informatie wordt opgehaald, waarna het debat over wat er wel en niet meegenomen wordt van de input van burgers niet wordt aangegaan. Terwijl burgers transparante toelichting verwachten en onderbouwing van gemaakte keuzes.
 2. Participatieavonden hebben doorgaans het karakter van eenrichtingsverkeer, er wordt een plan gepresenteerd waarop kan worden gereageerd, dit is wat anders dan inventariseren wat omwonenden van belang vinden. Ter illustratie: de nieuwbouwplannen in Oostelbeers waar de visie op landschappelijke inpassing van deskundige inwoners werd genegeerd.
 3. Bepaalde vragen van burgers worden niet of pas na lange tijd beantwoord. Terugbel verzoeken op bepaalde onderwerpen worden structureel niet nagekomen. Ter info: Rijkswaterstaat en de gemeente Best doen dat binnen een week.
 4. Kritische burgers die als ‘lastig’ worden ervaren, worden genegeerd of tegengewerkt.
 5. Buurten waar projecten uitgevoerd worden, worden er niet- of te laat bij betrokken. Ter illustratie: Spoordonk en de Kemmer in het Landschapskwaliteitsplan en het Actieplan Wonen.
 6. De wijze waarop omwonenden betrokken worden bij de plaatsing van het nieuwe hoogspannings- en koppelstation langs de A58: zij werden voor het blok gezet met de plannen voor dat station. Pas na initiatief van die omwonenden kwam de communicatie met de gemeente op gang.
 7. Afspraken met inwoners worden niet nagekomen, zoals de afsluiting van de Oirschotse / Eindhovensedijk die pas gedaan zou worden als de alternatieve infrastructuur voltooid is.

  Vergunningverlening en handhaving
 8. Een bekende transportondernemer herbouwt een oud huis aan de Kromvensedijk die ligt in
  de Landschotse heide, een Natura 2000 gebied. Hij kapt bos voor zijn tuin, brengt verhardingen aan, slaat waterputten, en zet het perceel af met een industrieel hek.
  Genoemde voorzieningen zijn niet toegestaan in het huidige bestemmingsplan. Er wordt bezwaar gemaakt door natuurwerkgroepen, waarna zij de gang naar de bestuursrechter maken. De rechter doet uitspraak, legt dwangsommen op. Vergunningen, Toezicht en Handhaving gedoogt en legaliseert achteraf. Zonder bestemmingsplanwijziging want die zou langs de gemeenteraad moeten. Het college is van plan om op kosten van de gemeenschap een zandpad te verharden voor deze ene inwoner. Momenteel worden vergunningen verleend terwijl er nog rechtszaken lopen.
 9. Ruimte voor ruimte kavels worden op allerlei locaties in het buitengebied vergeven, ook in strijd met het bestemmingsplan zoals in het Beerzedal (wederom een Natura 2000 gebied), terwijl andere inwoners niets mogen aanbouwen als hun huis tegen de bufferzone van zo’n Natura 2000 gebied staat.
 10. Op verschillende plaatsen in het buitengebied zijn mantelzorgwoningen gebouwd, veelal zonder vergunning. Ze worden na de mantelzorgsituatie niet meer afgebroken en vervolgens (permanent) verhuurd, soms tegen woekerhuurprijzen. Een enkele keer treedt de gemeente ineens wel op wat voor betrokkenen tot een traumatische ervaring leidt. Directe sloop of sluiting, zoals de gemeente op bepaalde plekken eist, heeft gezien de enorme schaarste aan woonruimte desastreuze effecten voor woningzoekenden.
 11. Rotten 2: op een rijksbeschermd gebied langs de Kleine Beerze, waarop een simpel gebouwtje stond, wordt het bestemmingsplan in 2017 aangepast naar status recreatiewoning en vervolgens in 2018 met een veegplan aangepast voor woningbouw. Nu staat er een grote villa, in eerste instantie zonder medeweten van de Rijksdienst. Deze dienst werd immers pas na de afgegeven vergunning geïnformeerd. Na stillegging van de bouw is er achteraf een akkoord van de Rijksdienst gekomen.
 12. De bolle en beschermde akker Westelbeersedijk-Konijnenberg-Kuikeindseweg is zonder vergunning geëgaliseerd en voorzien van diepe drainage. De gemeente heeft de uitvoering hiervan achteraf gelegaliseerd.
 13. Langs het Heezenpad en op tientallen andere plaatsen wordt grond van de gemeente door agrarische ondernemers gebruikt met het risico op verjaring. Handhaving weet exact waar het over gaat maar lijkt niet te mogen optreden van de wethouder. Men wacht op externe juridische hulp, die duur is en om die reden waarschijnlijk niet wordt ingehuurd.
 14. Beers’ Thuis, voormalige lagere school in Oostelbeers, die verbouwd is tot woonvorm voor mensen met een beperking. Er werd verzuimd de ter inzagelegging van de vergunningsaanvraag te publiceren, waardoor de aanvragers maanden vertraging opliepen. Vervolgens dreigde het plan vast te lopen, omdat de gemeente vasthield aan twee parkeerplaatsen per bewoner. Tientallen parkeerplaatsen voor bewoners die geen van allen een rijbewijs hebben…
 15. De vergunningverlening, intrekking van de vergunning, en intrekking van de intrekking van de
  vergunning op het herbouwen van de afgebrande varkensstal aan De Notel 61 is een voorbeeld van onvoldoende rekening houden met de belangen en gezonde leefomgeving van omwonenden.
 16. De systematiek van beginnen en achteraf legaliseren wordt door het gemeentelijk apparaat
  zelf gestimuleerd. Bij het ontwikkelen van recreatieve nevenactiviteiten in het noorden van Oirschot wordt de initiatiefnemers in een mail door de gemeenteambtenaar geadviseerd “de plannen stil te houden voor de omwonenden om de vergunningverlening niet in gevaar te brengen”.
 17. De ene inwoner moet tot 2 keer toe een duur adviesbureau inhuren om een groepsaccommodatie vergund te krijgen, een kilometer verderop worden dezelfde faciliteiten in eerste instantie gedoogd en achteraf vergund, zonder tussenkomst van een adviesbureau.
 18. Op een andere locatie in dezelfde buurt krijgt een ondernemer op een voormalige varkenshouderij een vergunning voor het bouwen van 3 vakantiewoningen. De omwonenden dachten dat het daarbij zou blijven. Hij ontwikkelt echter door, handhaving grijpt niet in, er wordt achteraf vergund, milieudelicten worden genegeerd. De 3 omgevingsdialogen blijken een wassen neus te zijn geweest, omwonenden hebben geen positie.
 19. Recreatieve nevenactiviteit is een regeling die oorspronkelijk bedoeld was voor de kleinschalige boer om zijn inkomen aan te vullen. Inmiddels is recreatie een doel op zich geworden, ook zonder agrarische hoofdactiviteit. Gevolg: verrommeling van het buitengebied: groepsaccommodaties, vakantiewoningen en huurwoningen die her en der in het buitengebied verschijnen. Ook de Raad van State heeft hier eind 2017 zijn oordeel over gegeven en gevraagd of de gemeente maximale aantallen wil aangeven.

  Samenwerken, informeren en afstemmen
 20. Input van de lokale maatschappelijke organisaties en van de eigen gemeentelijke organen wordt omzeild, zoals bij het kunstwerk O: negatieve adviezen van de eigen Monumentencommissie en Bezwaarschriftencommissie worden terzijde geschoven, waarna een externe partij is ingeschakeld om alsnog groen licht voor de O op die plek te krijgen.
 21. WOB verzoeken blijven maanden liggen zoals onder meer bij het randwegplan door het Kemmerbos en bij de Kromvensedijk.
 22. Inbreidingsplannen uit de eigen samenleving komen nauwelijks van de grond, het duurt soms jaren voordat er een reactie komt, bijvoorbeeld op principeverzoeken uit de samenleving.
 23. Kleinschalige wooninitiatieven uit de samenleving hebben meer dan 8 jaar moeten wachten op inpassing.
 24. Besluitvorming over faillissement De Enck in 2020: achteraf gezien bleek de raad onvoldoende geïnformeerd te zijn om te kunnen komen tot een zorgvuldig besluit.
 25. Het college weigert inzicht te geven in bepaalde situaties door vragen van journalisten en advocaten niet te beantwoorden, ook vragen van de eigen raadsleden worden ontwijkend beantwoord.
  De voorbeelden in deze lijst versterken de conclusies uit het rekenkamerrapport over de totstandkoming van de langzaamverkeersbrug, september 2020. Tot op heden is er nog niets gedaan met die conclusies terwijl dat in september 2020 wel is beloofd.

  Tot slot, wij wonen met ons allen in een prachtige gemeente. We vormen een hechte, warme gemeenschap waar in potentie alles aanwezig is om kwaliteit van leven te hebben voor iedere inwoner. Wij voelen ons verantwoordelijk voor het goed functioneren van die gemeente zodat ook echt iedere inwoner kan meeprofiteren van wat Oirschot te bieden heeft. Onze zorg komt voort uit oprechte betrokkenheid bij het welzijn van mens, samenleving en leefomgeving. Wij zijn graag bereid om een en ander nader toe te lichten en met u na te denken hoe het vertrouwen in bestuur en democratie versterkt kan worden. Wij kijken uit naar uw reacties!

  Onderstaande betrokken en verontruste burgers hebben deze oproep ondertekend (via akkoord per
  mail), zie : De brief aan de gemeenteraad : Ongeruste inwoners vinden dat het bestuurlijk zo niet langer kan (pdf)

Als U Uw naam wilt toevoegen aan de lijst van ondertekenaars, stuur dan een mail aan : burgers@oirschot.org

De pers schrijft :

Ook Rens van Ginneken ervaart ontwijkend gedrag van het Oirschotse gemeentebestuur richting pers.
Hij schrijft erover in het Oirschots Weekjournaal van 12 mei 2021 Aan zet

7 thoughts on “Verontruste burgers sturen een brief aan de gemeenteraad

Geef een reactie

Ontdek meer van ZOUT

Abonneer je nu om meer te lezen en toegang te krijgen tot het volledige archief.

Continue reading