bezorgde burgers

Bezorgde Oirschotse burgers teleurgesteld na online boodschap gemeenteraad

Op 13/12/2021 nodigde de gemeenteraad de zogenaamde groep Bezorgde Oirschotse Burgers (BOB) uit voor een vergadering, waarin zij reageren op een 7 maanden eerder gestuurde brief. De verwachtingen waren na 7 (!) maanden wachten hoog gespannen.
Zes fractieleden gaven voordrachten bedoeld als antwoord op eerder gestelde vragen. De Bezorgde burgers moesten het doen met de chat, waarin zij duidelijk lieten merken niet tevreden te zijn met de antwoorden. Een selectie van de in totaal 250 vragen en opmerkingen in de chat is tussen de tekst weergegeven.

De reden van de bijeenkomst
In mei 2021 geven 60 Verontruste burgers met een brief aan de gemeenteraad aan, dat zij grote zorgen hebben over de bestuurscultuur in Oirschot. Kernthema’s: is de overheid nog betrouwbaar, is ze transparant en staat ze open voor input van de burgers? Bovendien: controleert de gemeenteraad (onze volksvertegenwoordiging),  het gemeentebestuur nog wel voldoende in de uitvoering van haar taak?
De gemeenteraad reageerde geschrokken en liet via de pers weten het signaal serieus te nemen.

In aanloop naar de bijeenkomst
Er vinden 2 voorbereidende bijeenkomsten plaats met delegaties van gemeenteraad en het kernteam van BOB (zie verslag op burgers.oirschot.org). In de eerste bijeenkomst vragen de burgers of er nog vragen zijn over de lijst van 25 casussen. Die zijn er nauwelijks. Ook geen reactie erop. In de tweede bijeenkomst heeft de delegatie het de gemeenteraad nog wat makkelijker gemaakt door de 25 casussen in te dikken tot 3 patronen (zie burgers.oirschot.org > presentatie van de bezorgde burgers 20/10/2021. Niet iedere ondertekenaar is gelukkig met deze indikking : het zou kunnen leiden tot eveneens ingedikte, en daardoor nietszeggende antwoorden.

De vorm van de bijeenkomst

De corona maatregelen laten geen andere manier toe, dan een online ontmoeting van 6 fractieleden en 20 BOB leden. De gemeenteraadsleden reageren op de door de BOB leden gestelde vragen met voordrachten over 3 thema’s.

De Raad heeft gekozen niet te beginnen met het beantwoorden van de vragen, maar eerst een schets te geven van de werking van het gemeentelijk apparaat, ambtenaren en college:

I. Uitleg raadsproces & Erkenning dat niet alles goed gaat

Proces vergunningverlening (Joep vd Ven)
De vergunningsverlening is uitbesteed aan de intergemeentelijke dienst VTH. College van B&W verleent ambtshalve de vergunningen (400 per jaar waarvan 280 omgevingsvergunningen).
In Oirschot wordt relatief het minst bezwaar aangetekend tegen verleende vergunning (5 in 2020) in vergelijking met Eersel, Bladel, Reusel de Mierden.
De raad bemoeit zich om praktische en politieke redenen niet met de vergunningverlening. Wel worden zo nodig kaders aangepast (vb veeteelt, arbeidsmigranten)

Duaal stelsel : rol college/rol raad (Jan Pijnenburg),
presidium, agendering, A en B stukken, raadsbreed akkoord, wie levert wethouders

II. Cultuurverandering & Verbeteradviezen voor nieuwe raad

Processen zijn altijd in beweging / Voorbeelden / Samenwerken / toch verschillend (Els Claassen)
Het is een grote zoektocht geweest om de juiste processen te vinden om goed met een raadsbreed akkoord om te gaan.

Rekenkamerrapporten / Leren en verbeteren / Voorbeelden (Corine van Overdijk)
De rekenkamercommissie onderzoekt en rapporteert over het functioneren van College en Raad in Oirschot, Eersel, Bladel en Reusel – de Mierden.
Hun bevindingen worden hogelijk gewaardeerd en er wordt van geleerd. Een verbetering is dat de bevindingen in het jaarrapport worden opgenomen en zo jaarlijks extra onder de aandacht komen.
Het Reglement van Orde zal volgende raadsperiode onder handen worden genomen. Het Langzaam Verkeersbrug rekenkamerrapport heeft ons alert gemaakt op informeel overleg zonder goede verslaglegging. Een overdrachtsdocument aan de nieuwe raad zal worden opgesteld, zodat zij niet opnieuw het wiel hoeft uit te vinden.

III. Processen duren lang & Personele problematiek

Oorzaak lange doorlooptijd (Marienette Wemelsfelder)
Processen. Heel veel nieuwe processen zijn op de gemeente afgekomen : sociaal domein, energie transitie.
Ook samenwerken op vele thema’s met andere gemeenten en organisaties leidt tot traagheid. Tenslotte bepalen hogere overheidsinstanties, provincie, Rijkswaterstaat de agenda.
Daar tegenover staan beperkte middelen, die maar 1 keer kunnen worden uitgegeven (bijv. voorlichting, ambtenaren, inhuururen, infra, cultuur, zorg). Tenslotte vraagt het democratisch proces (incl. inspraak) nu eenmaal tijd.
Personele beperkingen. Vaak is er slechts 1 ambtenaar per expertise gebied, dat maakt ons kwetsbaar bij ziekte of vertrek. De vraag naar expertise is geen constante, maar wisselt sterk. Ook inhuren van adviesbureaus vraagt de nodige formatie uren en is kostbaar. Op intern opleiden van ambtenaren volgt vaak ook weer jobhoppen naar beter betalende gemeenten. Er is een groot tekort op de arbeidsmarkt

Wat we er aan doen (Arnold de Vries)
We hebben allereerst extra middelen ter beschikking gesteld (600k€). Helaas hebben we het doel niet gerealiseerd, waarschijnlijk zal er nog eens 600k€ nodig zijn, om het actieplan wonen, burger participatie, transitie veehouderij, afdeling financiën en afhandeling personele fricties op te lossen. Is het alleen maar met geld op te lossen? Nee. Achterstanden zijn heel moeilijk in te lopen.
Recente uitval door ziekte en zelfs een sterfgeval maken het alleen maar erger. De zittende ambtenaren van Oirschot doen onderhand hun stinkende best en verdienen onze waardering.

De behandelde vragen van de BOB leden

De BOB leden komen daarna aan het woord via de chat en enkelen via de microfoon. De gespreksleider heeft zichtbaar moeite met het prioriteren van de 95 (!) vragen.  Uiteindelijk is er tijd voor 7 vragen voorgelegd aan de raadsleden.

Vraag 1: “Is er erkenning voor de door BOB gesignaleerde tekortkomingen?”
Joep van de Ven: Natuurlijk gaat niet alles  gaat goed, waar gewerkt wordt vallen spaanders. We zijn de laatsten die erkennen dat we perfect zijn. Integendeel we doen ons best als raad het college zo goed mogelijk te controleren en de kaders te stellen om een fijne samenleving te hebben. We doen ons best niet te bemoeien met incidenten maar met de grote lijn. Dat heb ik proberen duidelijk te maken met mijn verhaal.

Vraag 2: Wat gaat U doen om de telkens terugkerende patronen in de toekomst te voorkomen
Joep van de Ven : Ik hoop dat uit de 3 verhalen duidelijk geworden is dat deze raad nog nooit zo kritisch is geweest op het college. Het leken soms wel 6 oppositie partijen. We hebben processen anders ingericht om beter te kunnen controleren. Het feit dat we zaken veranderen, betekent dat we vinden dat het transparanter en  beter kon. We kunnen niet alles veranderen helaas, de problematiek waarom is hier ook geschetst.
Samenvattend : Controleren we : ja; kan het beter: ja; hebben we betere processen ingericht : voor een deel ja ; Gaat alles fout: nee; lopen we uit de toon met de rest van NL : die signalen hebben we niet.
We nemen de brief serieus, het is een extra aanmoediging om processen anders in te richten. Dank daarvoor.

Vraag 3a: Welke veranderingen zijn er concreet doorgevoerd?
Corine van Overdijk : de rekenkamer rapporten worden een vast hoofdstuk worden in de jaarrekening.  Een voorbeeld van een proces dat we ingericht hebben waardoor we nog kritischer gaan volgen wat er gebeurt met aanbevelingen en conclusies. Ander voorbeeld is het instellen van vragenuurtjes, waarbij er gelegenheid is kritische vragen te stellen aan het college, ook over actuele situaties.

Vraag 3b: Klopt het dat Oirschot negatief afsteekt bij omliggende gemeenten?
Corine van Overdijk : Nee, niet negatief afsteekt. Maar in het verleden was het college nog al eens traag met het beantwoorden van de conclusies. Daar is een unanieme motie over aangenomen die het college maant zich aan de termijnen te houden.

Vraag 4: Luisteren jullie naar de bevolking, wat is de opvolging van inspraak?
Corine: Ja, een voorbeeld, de buslus. Het kwam in de krant. We gaan een motie buiten de orde indienen waarmee we het college stimuleren hierop te reageren.
Arnold de Vries: inspraak moet beter, 90k€ beschikbaar gesteld,  we worden begeleid door professionals en we hopen dat het daardoor beter gaat.
Joep van de Ven: het Oirschots podium, gaf ruimte aan verontruste burgers over het cultuurbeleid. Kreeg vervolg. A58 is het beste voorbeeld van aandacht verontruste burgers, hebben we gesubsideieerd om de case te versterken. Waar kunnen zoeken we de samenwerking op.
Marienette Wemelsfelder: inspraak proces moet geprofessionaliseerd : met name ten aanzien van de de verwachtingen bij participanten

Vraag 5: Kan de gemeenteraad publiceren waarmee ze bezig is, bijvoorbeeld in het Weekjournaal?
Jan Pijnenburg : systemen zijn ingericht in Oirschots Weekjournaal en de website.
Tevens af en toe een thema in het Oirschots Weekjournaal. Begroting is goed voorbeeld. Wellicht ook Woonbeleid. 
Joep van de Ven: als dat helpt moeten we dat overwegen, misschien beter digitaal.
Afdeling communicatie staat onder auspiciën van het college.  Goede tip : gaan we ter harte nemen.

Vraag 6: Zullen de hier niet beantwoorde vragen alsnog worden beantwoord?
Antwoord : geen.
De volgende dag laat de gespreksleider desgevraagd weten dat het niet de bedoeling is om de onbeantwoorde vragen alsnog te beantwoorden.

De reactie van BOB leden.

Hoe de bijeenkomst wordt ervaren door de BOB leden blijkt uit 155 (!) opmerkingen die over het chat scherm vliegen.

Er is zeker teleurstelling te merken over het “hoog over” gehalte van de voordrachten en antwoorden.

De BOB leden beraden zich op een passend vervolg.

Oproep

Uw verslaggever, ook lid van BOB, heeft geprobeerd het bovenstaande zakelijk weer te geven.  Aanwezigen in de bijeenkomst, met name raadsleden,  worden uitdrukkelijk uitgenodigd aanvullingen te doen in het commentaar gedeelte, die de totaal indruk ten goede komen. Ook degenen die niet aanwezigen waren, kunnen natuurlijk reageren.

8 thoughts on “Bezorgde Oirschotse burgers teleurgesteld na online boodschap gemeenteraad

 1. Ik heb deelgenomen. Wat een klucht. Geen antwoorden op vragen maar wat ingestudeerde spreekbeurtjes en de uitspraak dat “we het nog beter gaan doen”. Na 8 maanden is er nog niets gedaan met de schandbrief en zelfs een duidelijke erkenning van de gestelde problematiek heb ik niet kunnen ontdekken. Een en ander bevestigt en onderstreept wel weer de aanwezigheid van de eerder genoemde terugkerende patronen. Mag duidelijk zijn dat hier het laatste nog niet over gezegd is.

 2. Ik heb ook deelgenomen en de opgelezen teksten met formele ambtenarentaal aangehoord, maar onthutst en verbijsterd over het gewauwel van o.a. de fractievoorzitter van Dorpsvisie Els Claassen die je de haren ten berge doen rijzen en je tenen krommen.
  Hierbij de onderstaande transcriptie:
  Els Claassen: “Ik ga een stukje vertellen over cultuurverandering en ook hoe we als raad het afgelopen jaar gewerkt hebben.
  Jan Pijnenbrurg gaf daar al een kort stukje over, over het raadsbrede.
  Het gaat over processen die altijd in beweging zijn en hoe werken we hier samen terwijl we toch ook met verschillende fracties zitten. We hebben daarvoor een aantal processen ingericht en die zijn niet statisch maar altijd in beweging En dan gaat het ook over de samenwerking in de raad zelf.
  Afgelopen periode zoals ook al gezegd is hebben wij gewerkt vanuit een raadsbreed akkoord. Dit was in aanvang vanuit de wens ieder besluit op zijn merites te kunnen beoordelen en niet vanuit vooraf vastgelegde coalitieafspraken. Met daarbij het idee om het democratisch proces meer recht te doen. Dat is ook wel een zoektocht geweest van hoe doen we dat dan. In aanvang hebben alle partijen eigenlijk allemaal even hard meegedacht en geschreven aan het brede beleidsakkoord.
  Dan start je eigenlijk al anders in zo’n raadsperiode. Al snel bleek ook dat dat brede akkoord veel te breed was. We hebben toen ook gezamenlijk gewerkt aan meer aanscherping, een perspectiefnota omdat het veel te breed was. We wilden veel te veel en dat kan ook niet omdat te bolwerken qua financiën, qua ambtenarij, noem het allemaal maar.
  De gedachte was ook dat we niet vanuit coalitie – oppositie zouden werken. Voor het college hoorden wij ook wel terug, was soms ook de ervaring, dat alle partijen oppositie voeren. Zo is bijv. op enig moment ook de kadernota raadsbreed weggestemd. Ja dat zijn eigenlijk toch wel bijzondere dingen die je dan meemaakt. Omdat we dus ook wat anders zijn gaan werken, hebben we ook wat andere gremia ingericht zoals een Oirchots podium waarbij inwoners initiatiefgroepen Een podium hun ideeën raadsbreed te laten horen i.p.v. eigenlijk de zes fracties langs. Daarvan weet uw groep ook want die zijn ook op het Oirschots podium geweest Maar ook andere b.v. een presentatie van de Vier Quartieren, plannen voor een fietstunnel onder de Kempenweg door de Kemmerweggroep.
  Bijv. ook een groep inwoners die aandacht vroeg voor kunst en cultuur in Oirschot. En ook dit is wel een zoektocht van hoe richten we dit nou in. Is dat alleen maar een zenden of hoe doen we dat.
  Een ander belangrijke is dat wij in Oirschot eigenlijk niet werken met raadscommissies. Wel hebben we veel meer themabijeenkomsten gehad. Die zijn vooral bedoeld om ons breed te laten informeren en ook wel als tussenstap voordat we van kaderstellen en opinieren naar besluitnemen gaan.
  En ook dit is best een zoektocht geweest. We evalueren ook regelmatig hoe besprekingen zijn gegaan.
  Daar gaat ook best veel tijd in zitten. In ook van hoe richten wij nou die processen zo goed mogelijk in. En biedt het ook van wat we verwachten.
  Een ander ding wat ook steeds wel gespeeld heeft of speelt is van hoe kunnen we nou in de gezamenlijkheid van het raadsbrede toch ook ieder aan zijn eigen partij ons eigen geluid laten doorklinken in dat politieke proces.
  Nou ja, dat is best een zoektocht.”

  1. Mijn ervaring is dat zoeken altijd een stuk gemakkelijker is als je weet WAT je aan het zoeken bent, WAT je dus wilt vinden. De bezorgde burgers willen 1) serieuze samenwerking tussen burgers en gemeente, 2) rechtsgelijkheid voor allen en 3) transparante besluitvorming. Ik ben benieuwd of de zoektocht van Dorpsvisie ook daarop gericht is, of op iets anders.

 3. @hr.Timmers: Met dank voor de transcriptie en respect dat je hier zoveel effort in hebt gestoken. Ik had gehoopt dat een en ander uitgeschreven wel samenhang zou bieden maar helaas… Men maakt zich zorgen omtrent de chinezen die een enorme voorsprong op het gebied van A.I. zouden hebben maar als ik dit dan teruglees denk ik: “Maar wij hebben Els”. Denkend aan de bewuste avond rijst mijn adrenalinelevel alweer. Van de Ven die volgens beste CDA-tactiek onze kostbare tijd verlummelt met het voorlezen van hoe processen zouden moeten lopen,een lesje staatsinrichting geeft , alsof je een hyena het recept voor vegetarische preitaart hoort doorlopen, en geen enkel antwoord geef op de maanden geleden gestelde vragen en daarmee ondanks commentaar van diverse deelnemers gewoon doorgaat. De medeparticipanten hadden gelukkig,of helaas, het fatsoen niet verbaal te interveniëren maar ronduit onbeschoft blijft het wel. Empirisch is nu vastgesteld dat deze regenten met de rug naar de burger blijven staan en dat er nog veel te doen valt. Ik heb er zin in!

 4. Tja, 0ch het was niet veel anders dan hoe het meestal loopt in raadsvergaderingen. Daarom was ik er ook snel klaar mee. Ze staan te ver van de maatschappij , toch moeten zij ons vertegenwoordigen en niet onbelangrijk het college controleren. Dat laatste is bijna niet te doen. De cultuur zoals in Oirschot heerst binnen het college en de raad is in veel gemeentes te vinden. Daar moeten ze eerst maar eens onderzoek naar doen, er is genoeg te vinden hierover. Sommige Oirschotse inwoners willen hier dus verandering inbrengen. Maar daar zit al heel veel wrijving onderling, de hoogopgeleide witte grijze mannen vooral, met heel veel tijd zorgen ervoor dat er eenzelfde cultuur ontstaat als binnen een beleid en bestuurders cultuur. https://vng.nl/artikelen/menselijke-maat-de-democratie-opnieuw-uitvinden Er zou een schaduwraad {inwoners uit alle lagen van de bevolking} naast de bestaande raad moeten komen, om zo de de inwoners te informeren zodat ze de raad kunnen informeren en bijsturen in waar het werkelijk omgaat.

 5. Ik heb de sessie gevolgd. Niet omdat in enig vertouwen heb dat het tij ten goede zal keren, maar als steun aan de initiatiefnemers van BOB.
  Het bleek geen vergadering maar een aaneenschakeling van monologen waarin werd gepoogd om ons duidelijk te maken dat er veel obstakels en beperkingen zijn met daarnaast onjuiste verwachtingen bij de burgers. Er werd tijd gestoken in het classificiceren van de vele vragen die tijdens de sessie per app gesteld mochten worden. Slechts een paar vragen werden opgevolgd door een reactie.
  Het bestuur zegt onze zorgen te onderkennen maar het onbreekt hen overduidelijk aan voeling. Ik moet hierbij denken aan een uitleg van mismanagent. Als we tijd verspilllen aan ‘overleg’met de Gemeente, dan kan dit er ook wel bij toch? BOB mensen, bedankt voor de tijd en energie die jullie in deze poging hebben gestoken en sterkte toegwenst voor de toekomst.

  Bullshitmanagement

  Een man in een luchtballon is verdwaald. Hij zakt wat en ziet een vrouw op de begane grond lopen. Hij roept haar toe:

  “Ik heb vrienden van mij beloofd mij over een uur ergens te vervoegen, maar ik heb geen idee waar ik nu precies ben”.

  De vrouw roept terug: “U bevindt zich in een ballon op ongeveer tien meter boven de begane grond. U zit tussen de 51 en de 52 graden noorderbreedte en tussen de 5 en de 6 graden westerlengte”.
  “U bent informaticus”, zegt de man.
  “Inderdaad, hoe weet u dat?” vraagt de vrouw.

  “Wel”, zegt de man, “U hebt mij een technisch perfecte uitleg gegeven, maar ik weet niet wat ik met uw informatie moet doen en heb nog steeds geen idee waar ik me bevind. In alle oprechtheid, u hebt me niet veel geholpen. Bovendien, u hebt mij nog eens kostbare tijd doen verliezen.”

  “En u bent manager, neem ik aan?” antwoordt de vrouw.
  “Klopt, hoe weet u dat?”

  “Wel, u weet niet waar u zich bevindt, noch waar u naar toe moet. Een grote massa lucht heeft u gebracht waar u nu bent. U hebt een belofte gedaan waarbij u geen idee heeft hoe u die moet nakomen en u verwacht dat mensen die onder u staan, uw problemen oplossen.
  Het feit is dat u zich in precies dezelfde situatie bevindt als vijf minuten geleden, alleen is het nu ineens mijn fout.”

 6. Op het aspect “samenwerking met inwoners” scoort Oirschot aantoonbaar slechter vergeleken met het Nederlandse gemiddelde (zie link). Op deze site is ook te vinden dat Oirschot slecht scoort vergeleken met omliggende gemeenten. Dit is ook getoond aan de gemeenteraad. Helaas blijft men in de ontkenningsmodus. Het zou beter zijn om -samen met inwoners- te onderzoeken waardoor dit komt.
  https://www.waarstaatjegemeente.nl/dashboard/embedded.aspx?dashboard=Dashboard&tileid=444&theme=c635882784903217881&Regionlevel=gemeente&Regioncode=823&referencelevel=nederland&referencecode=1

 7. Hoe ik deze avond ervaren heb:
  ->onrespectvol naar de BOBers en naar alle burgers van Oirschot
  ->géén enkele vraag uit de brief van verontruste burgers is beantwoord of aandacht aanbesteed
  ->géén enkele reactie in de chat van de BOBers is aandacht aanbesteed, hoogstens een lauw nietszeggend antwoord van een voorbeeld wat vergeven is van wetsovertredingen op veiligheid en toegankelijkheidsgebied (langzaamverkeersbrug en burgerparticipatie)
  ->géén enkele discussie mogelijk en men wilde voorkomen dat men met elkaar ging praten( er werd zelfs gesnauwd op het moment dat iemand van de BOBers via de microfoon het woord wilde nemen, want dat was niet de bedoeling/ dat mocht niet)
  ->de cursus gemeenteraad mochten mensen beperkt gaan volgen in september/oktober 2021. daar hoort de uitleg van hoe een gemeenteraad werkt thuis. niet op een avond om de bestuurscultuur aan te pakken in een gemeenteraad. nu leek het eerder op smoezen zoeken zodat er géén antwoorden over hun werkwijze gegeven hoefde te worden. De vraag: “Wat gaat de gemeenteraad ZELF doen? ” werd genegeerd, ontweken, niet beantwoord, een blamage van de hoogste plank! En daar zaten de BOBers (wat gaat de gemeenteraad zelf doen) nou net op te wachten dat we dit te horen kregen.

  Wat gaat de gemeenteraad doen met de opgehaalde informatie uit de chat én met de brief die de verontruste burgers van Oirschot al eerder gestuurd hebben?:
  ->Ik hoop NIET dat ze deze informatie negeren en net doen of hun neus bloeit
  ->ik hoop WEL dat ze serieus kijken en implementeren
  ->niet alles op de nieuwe gemeenteraad afschuiven en braaf gaan wachten totdat de gemeenteraadsverkiezingen zijn geweest en de formatie en dat we zogenaamd met oude gegevens , die niet meer van toepassing zijn volgens de nieuwe gemeenteraad, het hele proces opnieuw moeten gaan aankaarten. Met andere woorden: begin NU!
  -> het is een serieus probleem met de nodige schadelijke gevolgen voor de burgers. dit kan en mag je niet voort laten duren. Als gemeenteraad ben je het machtigste bestuursorgaan van de gemeente én dan kan je je niet laten ringeloren door B&W! Aan handjeklap hebben wij niets.

Geef een reactie

Ontdek meer van ZOUT

Abonneer je nu om meer te lezen en toegang te krijgen tot het volledige archief.

Continue reading