bomen

Grootschalige boskap in Oirschot moet onderzocht

Ingezonden bericht uit het Oirschots Weekjournaal

Op 19 oktober is het nieuwe Oirschotse Landschapskwaliteitsplan vastgesteld. Een lijvig document, maar bijzonder de moeite waard om te lezen voor de ondernemende bewoners van ons monumentale en groene dorp.

Het laat onder meer zien hoe Oirschot anticipeert op de nieuwe transitiesopgaves op het gebied van agrarische verdienmodellen, woningbouw, energie en klimaat (CO2, stikstof, biodiversiteit en watermanagement). Daarbij speelt ons Oirschots bosareaal een belangrijke rol. Gelukkig zijn we rijk gezegend met veel groen, het is zelfs één van onze ‘unique selling propositions’.

In de afgelopen jaren begon het op te vallen dat in Oirschot grootschalige boskapprojecten plaatsvonden, plaatsvinden en nog gaan plaatsvinden; Beerschen Hof, Randweg de Kemmer, Tennet 150 KV kabel, Landschotse Heide, Verzorgingsplaats Shell Kloosters, Omvorming Groene Corridor, Westfields/Challengevariant en Verbreding A58. In totaal heeft Oirschot hierdoor een herplant krediet/opgave van misschien wel tientallen hectares. Misschien, want we weten niet hoeveel precies.

Op 14 oktober hebben vier Oirschotse natuur-en landschappelijk erfgoed organisaties gesproken met de wethouder Ruimtelijke Ordening, Natuur-en Landschap en de wethouder Ecologie, Milieu en Duurzaamheid. Beide wethouders gaven aan behoorlijk geschrokken te zijn van de hoeveelheid gekapt groen. Omdat een gedeelte hiervan via projecten met Rijkswaterstaat, Defensie, Provincie en Tennet plaatsvindt, is de natuurinclusiviteit en herplantcompensatie aan hun zicht onttrokken geweest.

De wethouders en natuurorganisaties willen nu snel een groenplatform opzetten om de communicatielijnen en kennisoverdracht te versnellen en te verbeteren. De gemeente zal een inventarisatie maken van de hoeveelheid boskap en de herplantopgave daarvoor. Ook wordt er gewerkt aan een nieuw uitvoeringsprogramma Vitaal Landelijk Gebied voor Oirschot in 2022-2026, waaraan we deze opgaves hopelijk nog kunnen toevoegen. Er blijkt momenteel bij gemeente Oirschot echter nogal wat ondercapaciteit te bestaan op het gebied van groenbeheer en groenontwikkeling. Daarom hebben enkele lokale Oirschotse natuurorganisaties zelf ook actie ondernomen en contact opgenomen met de provinciale natuurorganisaties. Inmiddels zijn zelfs al diverse mogelijke herplantlocaties langs de A58 en bij Zonnepark Kriekampen voorgedragen aan Rijkswaterstaat en Tennet. Hopelijk kunnen zij dit dan nog natuurinclusief meenemen bij hun projecten. Op deze manier hopen wij ervoor te zorgen dat Oirschot niet verder ontgroent, maar juist vergroent.

Buurtgroep de Kemmer, IVN-Oirschot, Stichting behoud Erfgoed Oirschot en Werkgroep Natuur en Landschap.

0649856966

One thought on “Grootschalige boskap in Oirschot moet onderzocht

Comments are closed.

Ontdek meer van ZOUT

Abonneer je nu om meer te lezen en toegang te krijgen tot het volledige archief.

Continue reading