gemeenteraadsverkiezingen

De Oirschotse politieke partijen willen weten wat U belangrijk vindt

De politieke partijen stellen hun verkiezingsprogramma opnieuw samen en richten zich op de kiezer voor input. Zie bijvoorbeeld Dorpsvisie op de markt in Oostelbeers en Sociaal Progressief in een flyer en digitale enquete.
De meeste partijen hebben ook thema bijeenkomsten georganiseerd. Daarbij halen zij ideeën en wensen op van de aanwezigen en gebruiken die als input voor hun programma. De partijen willen zich natuurlijk tevens onderscheiden van andere partijen, zodat er straks wel wat te kiezen valt.

Sommige “gele briefjes” zullen het halen naar het partijprogramma, andere niet.

Voorafgaand aan de verkiezingen zal het ED een kieswijzer voor de kiezers van Oirschot publiceren met daarin concrete stellingen waarop de partijen gevraagd wordt een antwoord te geven: eens / oneens, met toelichting. De kunst is natuurlijk om deze stellingen zodanig op te stellen dat ze onderscheidend zijn.
Een stelling als “Onze partij gaat burgers meer serieus nemen en betrekken bij de plannen van de gemeente” wordt waarschijnlijk door alle partijen wel onderschreven. Hoe dat in de praktijk wordt gebracht moeten we maar afwachten. Kijk nog eens naar de kieswijzer van 2018, die in de archieven van ZOUT bewaard is gebleven.

Redactie ZOUT
We geven de komende tijd de standpunten van de politieke partijen weer. Om u te informeren, maar ook om te reageren. Bijvoorbeeld met een vraag die u belangrijk vindt.
Burgers die vinden dat de politiek onvoldoende luistert, krijgen in ZOUT de gelegenheid hun vragen en zorgen naar voren te brengen.

Bekijk ook de verkiezings enquete van ZOUT

ZOUT vroeg haar lezers:
welke onderscheidende stelling wilt u voorleggen
aan de politieke partijen vóór de verkiezingen?

Uit de vele inzendingen zijn 8 vragen door de redactie geselecteerd en voorgelegd aan de fracties.

Bent U het EENS / ONEENS

 1. de gemeente eist dat bewoners van een koophuis onder 200.000€ er zelf in gaan wonen.
 2. de Enck krijgt minstens zoveel subsidie voor cultuur en ontmoeting als het museum de 4 quartieren.
 3. de Gemeente publiceert een voorspelling van wat het uitvoeringsplan voor de klimaatdoelstelling gaandeweg gaat opleveren.
 4. de Gemeente Oirschot trekt vergunning voor het houden van dieren in veehouderijen die niet werkelijk aanwezig zijn (meitelling) in.
 5. de Gemeente Oirschot gaat de transitie naar 25% biologische boeren in 2030 (green deal) actief stimuleren.
 6. de gemeente Oirschot moet op termijn fuseren met Best.
 7. de gemeente beschrijft binnen 3 maanden het inspraakproces op haar site
 8. onze partij is voorstander van een raadsbreed akkoord

De resultaten worden integraal gepubliceerd op de website van ZOUT, in de nieuwsbrief van 10 maart en in het Oirschots Weekjournaal van 8 maart.

21 thoughts on “De Oirschotse politieke partijen willen weten wat U belangrijk vindt

 1. De lijst van punten van Sociaal Progressief Oirschot lijkt wel een voorzet voor het volgende raadsbrede akkoord. Want is er één partij die hardop wil zeggen dat een van deze 11 punten geschrapt moet worden omdat ze anders niet meedoen aan dat raadsbrede akkoord? En welk punt ontbreekt er dan volgens die partij? Ik ben benieuwd of een van de andere partijen hierop reageert.

 2. De gemeente zet in op een beter dierenwelzijn door evenementen met dieren niet te faciliteren en te subsidiëren, en tevens een verbod in te voeren op de jacht en snelle terugdringing van de sportvisserij.

 3. Oirschot moet breed samenwerken met Eindhoven

  Culturele en maatschappelijke organisatie moeten gelijkwaardig worden behandeld, ook op financieel,gebied

  1. allereerst doen ze dit al tientallen jaren en van gelijkwaardigheid heb ik nooit gezien kwa financiën. Het is eerder dat Oirschot zijn oortjes laat hangen naar wat Eindhoven wil!

 4. T.a.v. punt 7:
  De Oirschotse boeren die circulaire (grondgebonden) landbouw bedrijven, moeten tenminste politiek meer worden ondersteund dan tot nu toe is gebeurd. Slechts één partij is steeds consistent in haar visie t.a.v. de intensieve veeteelt die in de toekomst doodlopend zal blijken te zijn.
  Zelfs prominenten van het CDA zoals landbouwer, econoom en oud-minister van landbouw Cees Veerman en Herman Wijffels econoom, oud-directeur Rabobank, oud- voorzitter SER en voormalig informateur, zijn hiervan overtuigd.
  De vraag is welke andere partij dan D66 de weg kiest van transitie naar duurzame landbouw om hoop te bieden op een gezonde toekomst voor onze kinderen en kleinkinderen.

  1. Felix, interessante vraag aan de politieke partijen.
   De kunst is wel de vraag zo te formuleren, dat je er “JA of NEE” of “Eens of Oneens”op terug krijgt > https://www.youtube.com/watch?v=In83w8L1zZ8
   Je weet de politiek is de kunst van het doen van uitspraken zonder iets te zeggen…..
   Zie ook : https://nieuwsbrief.oirschot.org/toren-oostelbeers/de-mening-van-de-oirschotse-politieke-partijen-over-de-herinrichting-van-de-oude-toren/ >

 5. Bij deze, Ruud, een herkansing:

  T.a.v. de intensieve veeteelt moet het huidige beleid in de komende bestuursperiode niet worden gecontinueerd. De ernstige bezwaren van de overtollige, lucht- en watervervuilende stikstof- en fosfaat, pesticiden, 70% verlies van de biodiversiteit en uitstoot van broeikasgassen methaan en distikstofoxide (klimaatverandering) zijn een reden veel meer aandacht te geven aan de ‘kringlooplandbouw’.
  De grondgebonden, natuurinclusieve en biolgische boeren moeten dus meer worden ondersteund.
  Volgens de huidige wethouder (Dorpsvisie) waren er zelfs geen cijfers van een toename van bedrijven die stappen naar natuurinclusieve of biologische landbouw/veeteelt zetten.

 6. Ook de Orschotse politiek zal in de komende bestuursperiode mee moeten werken aan de Europese doelstelling: de groei van de biologische landbouw van amper 5% naar de beoogde 25% (farm-to-fork-strategie) in 2030 (Green Deal EU).

 7. Een haalbaarheidsonderzoek naar een randweg N395 om Oostelbeers en Middelbeers gaat er deze periode echt komen.

  Onder meer uit het programma CDA 2018-2022: https://www.cda.nl/noord-brabant/oirschot-de-beerzen/standpunten/verkeer/
  In de toekomst neemt de verkeersdruk op de provinciale weg N395 in Oostelbeers en Middelbeers verder toe. Omwille van leefbaarheid, veiligheid en herstel van het dorpse karakter van met name Middelbeers gaat het CDA voor een haalbaarheidsonderzoek naar de mogelijkheden van een randweg om het doorgaande verkeer uit de kernen te weren. Deze studie mag de lopende herinrichting van de N395 niet vertragen.

  1. Vraag is of ze dit halfbakken doen zoals andere haalbaarheidsonderzoeken naar wegen: b.v. In een stiltegebied waar de vakantiehuis de Sprinkhaan (Zonnedauw 1 in Oirschot) ligt, hebben ze becijferd dat er maar ÉÉN decibel meer geluid gaat komen als ze op minder dan 75 meter vanaf de ramen van dit vakantiehuis een weg aanleggen waar zwaar vrachtverkeer en ander voertuigen dag en nacht overheen razen.
   Hoe gaan ze om met de werkelijke situatie en veranderingen die deze wegen op gaan leveren, wordt er rekening mee gehouden met toegankelijkheid, uitgankelijkheid, veiligheid, bereikbaarheid, milieueisen, geluids- en trillingnormen, zeldzame dieren en hun habitat, voorkoming bomenkap etc. etc.

 8. Inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties moeten door de gemeente worden gestimuleerd tot uitvoeren van acties gericht op energiebesparing en het opwekken van duurzame energie. De gemeente neemt (als voorbeeldfunctie) hierbij de rol in vormgeven en uitdragen.

  1. Beste Jan Moeskops,
   dank voor een belangrijke stelling die bij het vergelijken van de politieke partijen niet mag ontbreken.
   Merkwaardig eigenlijk dat het onderwerp energie transitie NIET als zodanig aan de orde is geweest in de kieswijzer van 2018

   Hoogste tijd om dat nu wél te doen.

   Zoals je hem geformuleerd hebt,is iedere partij het er vast mee “EENS”.
   Om de stelling onderscheidend te laten zijn, zal hij zo geformuleerd moeten worden dat het verschil tussen de politieke partijen duidelijk wordt. Een geslaagde stelling is dan een stelling waar enkelen “EENS” en anderen “ONEENS” op gaan antwoorden..

   Het onderwerp is in de afgelopen raadsperiode wel aan de orde geweest Kijk maar naar :
   2020-04-M01 Budget Uitvoeringsprogramma energiebeleid ingediend door Sociaal Progressief Oirschot
   met als tekst : “En roept het college op:
   Zoveel mogelijk samen te werken met lokale coöperaties en deze zoveel mogelijk te steunen en te faciliteren”
   Stand van zaken :20210422: Floor Ambachtsheer: – Is uitgevoerd. We werken samen met lokale coöperaties, ondersteunen/faciliteren bij projecten en hebben periodiek overleggen staan. Is on-going. Is uitgevoerd dus kan van lijst af.

   Wat mij betreft een zinloze motie : zonder concrete resultaten en zonder invloed op reeds voorgenomen beleid.

   Een productiever amendement was:
   2020-04-A01 Budget uitvoeringsprogramma energiebeleid, ingediend door D66 en VVD

   Als beslispunt 4 aan het besluit toe te voegen:
   In uiterlijk juni 2020 wordt een SMART stappenplan aan de raad voorgelegd waarin de planning duidelijk wordt van hoe de activiteiten leiden tot een haalbaar energieneutraal Oirschot in 2040. In uiterlijk 2021 zal er specifiek beleid worden gepresenteerd over hoe om te gaan met het energievraagstuk in relatie tot de Oirschotse monumenten.

   Wat mij betreft een slimme (smart) formulering, die helaas niet tot een Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdgebonden resultaat heeft geleid. 🙁

   Kijk maar : naar de stukken van de raadsvergadering van 24 november 2020

   het Stappenplan Oirschot Energie neutraal 2040
   Raadsvoorstel SMART stappenplan Energieneutraal Oirschot 2040 Bijlage 1. SMART Stappenplan Oirschot Energieneutraal 2040, oktober 2020.pdf
   en
   Raadsvoorstel SMART stappenplan Energieneutraal Oirschot 2040 Bijlage 2. 20191217 Overzicht Projecten Uitvoeringsprogramma raadsvoorstel.pdf

   Dit is GEEN SMART stappenplan, want niet MEETBAAR en niet REALISTISCH en niet TIJDGEBONDEN

   Natuurlijk is er wel een budget toegevoegd, dat ook is goedgekeurd. De toezegging is : dat zal zeker worden opgemaakt.
   Vergelijkbaar met de nationale regering die 30 Miljard gaat uitgeven om de toekomst van de na ons komende generaties veilig te stellen. Geld dat geleend is van diezelfde generaties en dus door hen terugbetaald gaat worden.

   Het SMART plan moet nog gemaakt worden

   1. Voordat er hier wordt gewezen op de reeds uitgevoerde plannen van de gemeente.
    Kijk nog eens wellk raadsvoorstel werd aangenomen: 70€ voor energie besparende maatregelen voor eigenaren van woningen
    07. Raadsvoorstel Regeling Reductie Bijlage B Subsidieverordening reductie energieverbruik particuliere woningen – gemeente Oirschot (20.I000567).docx
    en enige tijd later ook voor mensen die in een huurwoning leven (er bleef genoeg geld over doordat mensen de bon hadden weggegooid) op initiateif van Sociaal Progressief Oirschot.

    Onderhand zijn er nog een karrevracht documenten geproduceerd ihkv de Regionale Energie Strategie 1.0

    met mooie folder: Raadsvoorstel Regionale Energiestrategie 1.0 Bijlage B Publieksversie MRE RES 1.0.pdf

    Ik zoek onderhand door naar een v o o r s p e l l i n g van de besparing die we gaan bereiken op basis van al die mooie documenten en budgetten. Het enige dat je weer met je benen op de grond zet.

  2. Gemeente geeft alle mogelijkheden tot verduurzamen, ook aan minima en aan mensen met een beperking en chronische ziektes. Daarbij wordt meegenomen de betaalbaarheid voor deze groepen en het ontlasten van de portemonnee. Belangrijk is dat verduurzaming niet leidt tot huurverhoging en dat de smoes eruit gaat dat door verduurzaming je energierekening wel omlaag gaat en daarmee de huurverhoging betaalt kan worden.

 9. De redactie heeft uit alle inzendingen een kort lijstje samengesteld met 8 vragen (zie in de tekst hierboven).
  Het zijn vragen die 1) simpel zijn, 2) met EENS of ONEENS beantwoord kunnen worden en 3) mogelijk gemist worden in de kieswijzer2022.
  De vragen zijn per mail afgeleverd aan de huidige fractieleden.
  De antwoorden zullen hier en in het Oirschots Weekjournaal worden gepubliceerd.

Geef een reactie

Ontdek meer van ZOUT

Abonneer je nu om meer te lezen en toegang te krijgen tot het volledige archief.

Continue reading