Groen Duurzaam Oirschot

Buurtgroep de Kemmer over het Landschapskwaliteitsplan

Buurtgroep de Kemmer is een actieve groep bewoners uit het gebied de Kemmer in Oirschot, die waakt over de leefbaarheid, bereikbaarheid en veiligheid in het gebied. De buurtgroep probeert de natuurwaardes van het gebied te conserveren, te verbeteren en (waar nodig) te beschermen, zodat het gebied voor Oirschotse burgers, bewoners en bezoekers in goede conditie blijft. Het gebied de Kemmer ligt tussen de A58, de Kempenweg en de Eindhovensedijk.

Landschapskwaliteitsplan
Het Landschapskwaliteitsplan is een visie op het gemeentelijke landschap waar Oirschot de komende 20 jaar aan gaat werken. Op 21 september jl. vond er een opiniërende raadsvergadering plaats met betrekking tot het landschapskwaliteitsplan. Cees Ouwerkerk, namens Buurtgroep de Kemmer, heeft gebruik gemaakt van het inspreekrecht. De inspreektekst met de daarbij behorende vragen treft u hieronder aan.

Inspreektekst opiniërende raadsvergadering Landschapskwaliteitsplan Oirschot 21 september 2021. Door Cees Ouwerkerk – buurtgroep de Kemmer

Ik spreek nu namens Buurtgroep de Kemmer en kan u zeggen dat we het een Landschapskwaliteitsplan van hoog niveau vinden. De Kemmer wordt meermaals genoemd in het LKP. De boskamers, de snelwegzone, het waterfront aan het kanaal, als energie gebied, als recreatie gebied en vooral als transitiegebied van agrarisch naar wonen. Voor ons is het belangrijk dat het LKP geen ‘Greenwashing’ document wordt, maar een daadwerkelijke visie en toetsingskader. Het LKP bestrijkt de periode 2020-2040. Gezien het tempo van de klimaatverandering lijkt ons dat een lange periode, daarom is onze eerste vraag aan de portefeuillehouder Ruimtelijk Ordening:

Q1: Kunnen we afspreken om in 2030 al een herijking van het LKP te maken. De hoofdlijnen kunnen dan nog wel gelden, maar er kan, tegen die tijd, bijsturing nodig zijn.

Sinds de financiële crisis van 2010 hebben we landelijk te maken met het tijdperk Rutte en lokaal met het tijdperk Machielsen. Ook bijna 12 jaar , toevallig ook nog beide historicus. Als we corona als een betekenisvol maar tijdelijk incident beschouwen, dan constateren we een periode die zich kenmerkt door economische groei: het aantal vluchten op Eindhoven Airport verdubbelde naar bijna 40.000 per jaar. Het aantal vergunde varkens in de Kemmer naar 20.000. Het aantal vergunde kippen in de Kemmer verdubbelde naar 60.000. Het aantal auto’s op de A58 groeide naar ruim 90.000 per dag. Motorcross Club Oirschot groeide van bromfietsclubje naar 3 dagen per week en 250cc. Dat alles heeft effect op de leefbaarheid, gezondheid en welzijn van haar bewoners plus gebruikers en Natuur, Erfgoed en Milieu.

Dat moeten we aanpakken bij de transitie van agrarisch naar wonen, die we nu in gang is gezet. Eindhoven Airport kreeg een tweede aansluiting op de snelweg en Oirschot kreeg de Groene Corridor. Behalve de Groene Corridor zijn we ook bezig aan de omvorming Oirschotse Heide en kijken we uit naar het Van Gogh National Park. De Groene Corridor moet echter nog wel afgemaakt worden. Wij wachten al sinds 2015 met smart op uitvoering van de afgesproken ombouw van de Groene Corridor buiten de bebouwde kom naar 60 km/uur. (kosten volgens bureau Jens slechts 96.000 euro. Volgens Sweco en IV-infra een effectief wapen tegen sluipverkeer.

Q2: Kunnen de portefeuillehouders Infra en/of ruimtelijke ordening duidelijkheid geven wanneer dit daadwerkelijk uitgevoerd wordt?

De zwarte blokkendozen langs de Groene Corridor zullen door een beter groenplan in de ‘uitwerking’ beter landschappelijk ingepast worden. Wij lezen in de Nota Zienswijzen dat veel afhangt van de gebiedsopgave Groene Corridor en het nieuwe uitvoeringsprogramma ‘Vitaal Landelijk Gebied 2022-2026

Q3: Kunnen de portefeuillehouders ecologie en ruimtelijke ordening de dialoog aangaan met de Oirschotse NEMO organisaties zodat we dit concreter kunnen uitwerken?

Dan de ‘bestaande recreatieve functie van het Motorcrossterrein. In het weekend wordt, bij de meest voorkomende windrichting, het geluid hiervan gehoord tot aan Koolmond en zelfs bij de appartementen van de Heren van Oirschot. Dat is niet te combineren met de functie wonen. Dus zoeken we naar alternatieven voor MCO. In gebiedsvisie de Kemmer worden er maar liefst 4 genoemd.

Q4: Kan de portefeuillehouder RO de dialoog met Defensie/MCO/NEMO groepen weer opstarten zodat we een geschikte oplossing voor MCO kunnen vinden ? In het LKP zouden we deze gewenste functieverandering graag explicitet vermeld zien.

Samen met de NEMO organisaties en vele bezorgde Oirschotse burgers, constateert ook onze buurtgroep dat er in het afgelopen decennium ontzettend veel bomen uit Oirschot verdwenen zijn. Dan hebben we het niet eens over de bomen die u nagenoeg elke week genoemd ziet staan onder Omgevingsvergunningen kappen bomen in het Weekjournaal, maar vooral over de grotere projecten zoals d’n BeerschenHof, Ekerschot Noord, verbindingswegplan, zonneparken, 150 KV leidingen, A58 verbreding en Shell Kloosters.

Inmiddels hebben wij vernomen dat gemeente wil inventariseren wat er zoal gekapt is en wat/waar/hoe er herplant wordt. Dat vinden we een hele goede zaak

Q5: Wij vragen de portefeuillehoudster ecologie om samen met de belanghebbende NEMO organisaties een nieuwe Bomenverordening 2020-2030 te maken. Waarin waardevolle bomen beter beschermd worden en ook voor bomen, het Saldo ‘0’ principe geldt. In het LKP zouden we dit graag expliciet benoemd zien staan.

Zeer recent hebben de NEMO organisaties gezamenlijk een voorstel gepresenteerd voor boscompensatie en verbetering van de ecologische zones langs de A58 Zonnepark Kriekampen, aan het college en de fracties met kopie aan Rijkswaterstaat, TP Solar en Brabants Landschap.

Q6: Kunnen de portefeuillehouders Ecologie en RO ons toezeggen dat zij de regie nemen om alle partijen bij elkaar te brengen teneinde het best mogelijke eindresultaat voor Oirschot en voor het gebied te bereiken?

De eerste signalen van RWS zowel als van onze dienst Vitaal Landelijk gebied zijn hoopvol, nu moeten we nog even goed doorpakken.

Wij zijn benieuwd naar de antwoorden op onze vragen en hopen nog voor de besluitvorming op de nodige aanscherpingen in dit fraaie landschapskwaliteitsplan.

Meer info over dit onderwerp? Kijk op: www.buurtgroepdekemmer.nl

De Kemmer ziet motorcrossterrein Oirschot liefst verhuizen


Het terrein van Motorcross Club Oirschot. © MCO Oirschot

ED Janske Mollen 24-09-21


OIRSCHOT – Bewoners van het landelijke gebied De Kemmer in Oirschot zouden graag zien dat het naastgelegen motorcrossterrein naar een andere locatie wordt verplaatst. Maar daar is, volgens wethouder Esther Langens vooralsnog, geen sprake van.

Lees verder > ED

Geef een reactie

Ontdek meer van ZOUT

Abonneer je nu om meer te lezen en toegang te krijgen tot het volledige archief.

Continue reading