de Enck

2 – De Enck – de gemeenteraad beslist over de toekomst

Op 19 oktober staat De Enck weer op de agenda van de gemeenteraad. In meerdere artikelen schenken we aandacht aan De Enck. Het eerste artikel “De Enck – waar staan we nu?” ging over de vraag waarom het allemaal zo lang duurt. Dit tweede artikel zal gaan over de besluitvorming in de gemeenteraad in oktober. Daarna is er aandacht voor de standpunten van de politieke partijen in Oirschot over De Enck. En als de actualiteit daartoe aanleiding geeft, lees je daarover ook op Zout.

Waar gaat de gemeenteraad over beslissen?

Eind oktober staat De Enck weer op de agenda van de gemeenteraad. De eigendomsverhoudingen voor De Enck zijn ingewikkeld. En dat geldt ook voor de zaken waarover de gemeenteraad precies kan beslissen. Daarbij valt in ieder geval aan de volgende aspecten te denken.

 1. Het sociaal-culturele leven
  Voor het sociaal-culturele leven in Oirschot is De Enck cruciaal. Op de lange termijn zijn er misschien allerlei alternatieven te bedenken, maar dat is voor de komende jaren geen oplossing. De vraag is hoeveel de gemeente over heeft voor het in stand houden van een sociaal-cultureel centrum? En welke rol wil de gemeente daar zelf in spelen?
  In tegenstelling tot veel andere gemeenten ziet de gemeente Oirschot cultuur niet als een kerntaak. Maar waar liggen dan precies de grenzen; wat wil men wel doen en wat niet? Is dit misschien het moment om daar nog eens opnieuw bij stil te staan?
  En wat betreft het sociale aspect: kunnen verenigingen de Corona-crisis overleven zonder een steuntje in de rug van de gemeente? Waar kunnen zij terecht als De Enck zou stoppen?
  De gemeente zet zich vaak in om het vestigingsklimaat voor bedrijven te versterken, maar hoeveel is het de gemeente eigenlijk waard om het samenlevingsklimaat te versterken?
  Over al deze vragen beslist de gemeenteraad.
 1. De zalen die eigendom zijn van de gemeente
  Een deel van de zalen in De Enck is eigendom van de gemeente. De gemeenteraad beslist over de verkoop ervan. Ook beslist de gemeenteraad in grote lijnen over de prijsstelling.
  De gemeente is daarbij wel aan regels gebonden. Gemeentelijk eigendom mag niet onder de prijs verkocht worden, dat zou staatssteun zijn. De gemeente kan natuurlijk ook niet té veel vragen want dan gaat de verkoop niet door.
  Belangrijkste vraag is of de gemeente deze zalen nu wil verkopen. Daarmee verliest de gemeente namelijk veel zeggenschap over het gebouw rondom De Enck als geheel.
 1. De grond
  Ook hier is het vooral de vraag of de gemeente haar deel van de grond onder De Enck nu wil verkopen? De gemeente verliest ook veel zeggenschap door de verkoop van deze grond. Gezien allerlei ontwikkelingen is het de vraag of dit een goed moment is voor de gemeente om de grond te verkopen?
  Als de gemeenteraad besluit om te verkopen, dan geldt voor de grond ongeveer hetzelfde als voor de zalen: de prijs mag niet te laag zijn, en niet te hoog. De verkoop van de grond is wel een aparte beslissing: de gemeente kan beslissen om de zalen juist wel of niet te verkopen, en voor de grond een andere beslissing nemen. Natuurlijk als er een koper is die daar mee instemt.
 1. De vergunningen
  Als er in de toekomst iets met De Enck gebeurt dat afwijkt van de huidige bestemming, moet de gemeenteraad deze bestemmingswijziging goedkeuren. Dat staat ook weer los van de vraag of de grond en/of de zalen verkocht zijn. Elke wijziging moet door de gemeenteraad worden goedgekeurd, ook als het bij wijze van spreken de gemeente zelf is die iets gaat doen.
  Er is sprake van dat er mogelijk appartementen gebouwd worden bovenop De Enck. Past dat in de regels en prioriteiten die er in Oirschot zijn op het gebied van wonen? Ook daarover beslist de gemeenteraad.
 1. Subsidie
  De gemeenteraad kán beslissen om aan een nieuw initiatief voor De Enck een subsidie te geven. Dat kan een eenmalige startsubsidie zijn, of een jaarlijkse subsidie.
 1. De voorwaarden
  Bij alle vijf de bovenstaande punten kan de gemeente aanvullende voorwaarden stellen. Welke voorwaarden? Ook daarover beslist de gemeenteraad.

Welke alternatieven zijn er?

Er is tot nu toe geen inventarisatie gepubliceerd van de alternatieven voor de toekomst van De Enck. Ook een goede vergelijking van eventuele alternatieven is niet bekendgemaakt. Dat maakt de beeldvorming lastig; je zou graag willen weten welke mogelijkheden er zijn en welke voor- en nadelen die varianten hebben.

In ieder geval zijn in grote lijnen de volgende 3 scenario’s te onderscheiden:

 1. Doorstart Stichting Sociaal Cultureel Centrum De Enck
  De eerste mogelijkheid bij een faillissement is altijd een doorstart van de organisatie die failliet is gegaan. Grote problemen voor die stichting waren het achterstallig onderhoud en de hoge personeelslasten. Na een faillissement ontstaat een nieuwe situatie. In theorie is -met enige hulp van de gemeente- mogelijkerwijs een doorstart te realiseren. Of deze oplossing is onderzocht is niet publiek bekendgemaakt.
 1. De Enck wordt eigendom van de gemeente
  Een andere mogelijkheid is dat de gemeente de failliete stichting overneemt. Daarna kan de gemeente bijvoorbeeld de verhuur van het commerciële deel van De Enck uit handen geven aan een bedrijf, en de sociaal-culturele kant laten bestieren door een stichting die grotendeels gerund wordt door vrijwilligers. In principe moet dit geheel kostenneutraal te beheren zijn; immers: de personeelskosten zijn aanzienlijk lager dan in de oude situatie.
 1. De Enck komt in particuliere handen
  Derde alternatief is de verkoop van de eigendommen van de failliete stichting (plus eventueel de eigendommen van de gemeente) aan een particulier bedrijf. Een voorbeeld daarvan is het plan zoals gepresenteerd door Frank van Laarhoven en André van de Ven. Mits er goede afspraken worden gemaakt, kan toch een (groot) deel van de sociaal-culturele functie in stand blijven.

Zodra de stukken van de gemeente voor de raadsvergadering beschikbaar zijn, zal dat op Zout aan de orde komen. Dit zal naar verwachting half oktober zijn. De vraag is vooral hoe de gemeente tegen de verschillende alternatieven aankijkt, en welke voor- en nadelen men ziet in de verschillende varianten. En welke beslissingen men wil nemen over de 6 genoemde punten.

En wat vind jij?

De actiegroep “De Enck Moet Blijven” roept op om te vertellen wat jij zou willen dat er gebeurt. Hoe zie jij de toekomst van De Enck? Wat zijn jouw dromen? Wat moet de gemeenteraad volgens jou beslissen? Ook hier op Zout kun je je ideeën achterlaten. Zo kun je inspiratie meegeven aan de gemeenteraad zodat zij een goed besluit kunnen nemen.

2 thoughts on “2 – De Enck – de gemeenteraad beslist over de toekomst

 1. Complimenten voor het uitzetten van de complexiteit en dus volledigheid van dit onderwerp. Ik ga als raadslid nog geen voorschot nemen op de uitkomsten daarvan. Ben ook nog in afwachting van het eindresultaat van de ingewikkelde onderhandelingen tussen college van B&W en de initiatiefnemers.

 2. Prima uiteenzetting. Ik ben erg benieuwd welke besluiten men gaat nemen en op welke termijn er ‘koren op de molen’ gaat komen. In mijn ogen is het na 14 maanden sluiting wel tijd voor een volledige heropening van De Enck.

  Ik zie zelf (voor zover ik kan beoordelen of het haalbaar is) het meest in optie 2.

Geef een reactie

Ontdek meer van ZOUT

Abonneer je nu om meer te lezen en toegang te krijgen tot het volledige archief.

Continue reading