Cultuur

Oirschots Erfgoed, kernkwaliteit, belangrijk voor aantrekkelijk vestigingsklimaat

In de dorpskernen van Oirschot zijn veel bewoners geïnteresseerd in haar geschiedenis en erfgoed of willen zich gewoon thuis voelen in een mooie historische omgeving. Veel mensen zijn bereid om voor dat erfgoed in actie te komen of een steentje bij te dragen voor behoud.

Een mooi verzorgd aanbod van cultuur en erfgoed werkt als een magneet op toeristen, is de trots van de bewoners en geeft de gemeente een gezicht, een aanjager voor de plaatselijke economie met een bijzondere plaats binnen de Brainport en het van Gogh Nationaal Park. Hoe kan de waarde van het erfgoed worden behouden en beter worden benut?

SBEO heeft de volgende aanbevelingen:

Gemeente

Bewustwordingstraject op gang brengen bij de medewerkers gemeente op het gebied van erfgoed en streven naar integrale samenwerking tussen de afdelingen.

Breng de portefeuille Monumentenbeleid onder bij wethouder met de meeste ambitie en passie voor ons erfgoed.

Zet minimaal 2 fte in om het erfgoed beleid uit te voeren, daadwerkelijk te handhaven en de achterstand in te lopen. Door het uitblijven van handhaving worden de bestaande regels en richtlijnen door de bewoners vaker veronachtzaamd. Dienstbaarheid aan de lokale gemeenschap, laat zien welke meerwaarde de grote projecten voor de Oirschotse gemeenschap hebben. Geef steun aan initiatieven uit de samenleving.

Monumenten

Alles wat belangrijk is voor ons erfgoed is door de ODZOB in de Erfgoedkaart aangebracht en bijgesteld.

 • De cultuurhistorische waardenkaart verankeren in de bestemmingsplannen.
 • Verschillende waardevolle panden en gebieden worden op het ogenblik bedreigd doordat ze geen monumenten status hebben, zorg dat de monumentenlijst wordt geactualiseerd en aangevuld.
 • Ga actief op zoek naar manieren om een monumenteneigenaar tegemoet te komen. Overweeg bijv. kortingen of kwijtschelding van de WOZ waarde en legeskosten bij verbouwingen of geef een hypotheekgarantie.

Woningbouw

Geen sloop van gebouwen voordat er een goedgekeurd nieuwbouwplan ligt.

 • Regie nieuwbouw projecten bij de gemeente en niet bij marktpartijen.
 • Bewaak zelf de kwaliteit in masterplannen en selecteer vervolgens de ontwikkelaar.
 • Voor centraal gelegen plannen is een hoge parkeernorm niet nodig.
 • Houdt bij nieuwe ontwikkelingen rekening met de cultuurhistorische waarde van het gebied.
 • Participatie in een vroeg stadium met omwonenden en erfgoed-instanties.
 • Co-creatie i.p.v. eenrichtingsverkeer.
 • Transparantie en democratische besluitvorming.
 • Stop met bouwen van ” Ruimte voor Ruimte” kavels, verrommeling van het buitengebied, geen landschappelijke kwaliteitswinst, gebruik de ruimte optimaal voor de woningbouw.
 • Geen vakantiewoningen achter elke boerderij, hergebruik de ruimte optimaal voor Landschapsontwikkeling of “knooperven” met erfwoningen voor Oirschottenaren.
 • Laat zorgwoningen niet overal vrij neerzetten, zorg voor een goede inpassing en inplanting.

Buitengebied

 • Zorg voor een mooi buitengebied en ga verdere verrommeling tegen.
 • Stel een reclameverordening vast voor het buitengebied.
 • Vervang de Wubbo door een Groenplatform, een belangengroep voor het buitengebied.
 • Stel een manager buitengebied aan.

Groenbeleid

Groen is een kernkwaliteit van de gemeente Oirschot maar wordt onvoldoende belicht in de gemeentelijke ambitie.

 • Vernieuw en verbeter de Bomenverordening 2010.
 • Neem voorpootrecht over van de eigenaren grond.
 • Maak een nieuwe laanbomen herstelplan.
 • Administreer de kap en herplant en handhaaf.
 • Koester en verbeter Oirschot`s bossen, houtopstanden, de bolle akkers, zandpaden, beeklopen en heidevelden.
 • Maak projecten natuurinclusief en composeer gekapt groen gedurende de projectduur en zo dichtbij als mogelijk.
 • Maak gebruik en betrek (lokale) natuurorganisaties bij het Groenbeleid.
 • Als oud bos door nieuw bos vervangen wordt, pas dan een royale compisatiefactor toe.
 • Stimuleer erfgoededucatie.
 • De kerndoelen van ons onderwijs verplichten scholen het cultureel erfgoed in de omgeving te betrekken in hun onderwijs.
 • Erfgoed verbindt leerlingen met hun omgeving en hun achtergrond en ontwikkelt hun identiteitsbesef.
 • Toon identiteit en karakter en zet in op levend erfgoed.

  Dan pas een waardig

“OIRSCHOT MONUMENT IN HET GROEN “

Stichting Behoud Erfgoed Oirschot

Geef een reactie

Ontdek meer van ZOUT

Abonneer je nu om meer te lezen en toegang te krijgen tot het volledige archief.

Continue reading