Landbouwtransitie, sociaal

Inburgering en Veehouderij

Op 30 november kreeg ik 5 minuten om in te spreken bij de gemeenteraad over twee onderwerpen :
Inburgeringswet 2022 en Evaluatie Veehouderij 2021. Ik had er beter 1 kunnen kiezen. De agenda was overladen en dus was de voorzitter onverbiddellijk toen ik toch 1 minuut meer nodig bleek te hebben. Gelukkig kan ik hier mijn betoog alsnog publiceren voor geinteresseerden.

Geachte leden van de gemeenteraad,
ik begin met mijn waardering uit te spreken voor uw inzet om iets goeds voor de burgers van Oirschot te doen en de vele uren die U in het gemeenteraadswerk steekt, inclusief het lezen van alle aangeboden informatie. Ik spreek in over 2 onderwerpen die beiden een doel hebben met tastbare resultaten.

Visies, Kaders, Uitvoeringsprogramma’s en Plannen
zijn niet het Resultaat van de politiek,
ze zijn slechts hulpmiddelen bij de afstemming.

Beoordeling Veeteeltbeleid 2021

U besluit vanavond over een relatief kleine budgetverhoging voor advieswerk voor stoppende boeren. Het lijkt er echter op dat U tevens het hele veehouderijbeleid 2021 evalueert. Op basis van de meegeleverde stukken lijkt me dat onmogelijk. Niet omdat het om meer dan 100 blz gaat. Maar omdat de informatie ontbreekt om een evaluatie te doen.

Het ontbreekt aan concrete doelen, waaraan concrete resultaten zijn af te meten
Zoals werkelijke, niet slechts berekende afname geuroverlast / NH3 / fijnstof / aantal dieren per soort / aantal IPCC stallen / aantal ingetrokken lege vergunningen / aantal duurzame boeren.

Tevens is het schier onmogelijk om als raadslid afwijkingen van beleid te constateren.
U vertrouwt er blijkbaar op dat eventuele gedupeerden zich beklagen en dat u hierover geïnformeerd wordt.
Ik ken een aantal gevallen van burgers met klachten over tekortschietend beleid of beleid strijdig met visie en/of kadernota. Ze zijn al gauw aangewezen op bezwaarprocedures en rechtszaken ipv te kunnen vertrouwen op consequent beleid van de gemeente.

Last but not least : De teneur van het in het licht van de huidige ontwikkelingen hopeloos verouderde kaderrapport van Arcadis uit  (2012) is dat er nog volop ruimte is voor verdere toename van het aantal dieren in Oirschot.

Er is nog voor 50% ruimte voor semi intensieve veehouderijen in Oirschot
Uit de kadernota intensieve veehouderij van de gemeente Oirschot (2012)

Alsof er geen buitenwereld bestaat, waarin thans noodzakelijke afschaling van de veeteelt noodgedwongen wordt voorbereid (incl de kostbare uitkoop van boerenbedrijven, met lege vergunningen,  zoals aan de Logtsebaan).
Verbijsterend.

Inburgering 2.0

Allereerst weer een compliment voor de presentatie op 5 oktober door de ambtenaar, die getuigde van kennis en betrokkenheid, en voor het optimisme van de wethouder (“wir schaffen dass”)

De nieuwe wet beoogt duidelijk een aantal tekortkomingen uit de oude wet te herstellen en legt niet alleen het WAT maar zelfs het HOE vast. Maar ook hier gaat het uiteindelijk om concrete Resultaten, door een succesvolle uitvoeringspraktijk, met maatwerk, zonder willekeur en / of cliëntelisme.
Ik heb daar op basis van eigen ervaringen grote zorgen over.
Drie voorbeelden :

  1. We hebben allen gehoord van het ongekend onrecht van de toeslagen affaire. Ik ken een aantal slachtoffers, wier verweer en klachten niet werden gehoord door ISD, geen hulp kregen van LEV en er dus alleen voor stonden.
    Vrijwilligers regelden rechtsbijstand en een advocaat, waarna zij 100% vrijuit gingen.
  2. Er waren veel klachten over het taalonderwijs van de door LEV uitgekozen taalschool. Nadat vrijwilligers achtereenvolgens bij de taalschool, bij LEV en bij de toezichthouder van de taalschool geklaagd en nul op rekest kregen, hebben ze uiteindelijk een goede taalschool naar Oirschot gehaald. Met grote tevredenheid en resultaten van de leerlingen.
  3. In een vroege fase hebben vrijwilligers 9 nieuwkomers aan een vaste baan geholpen, in vriendschappelijke competitie met WSD/ISD: in diezelfde periode: één (1) 
    Vrijwilligers van nieuwkomers.oirschot.org hebben regelmatig aandacht voor deze knelpunten gevraagd bij politieke partijen, wethouder, maar daarvoor geen enkel gehoor gekregen.

Brengt mij tenslotte bij de vraag : In welke mate beschikt U over de juiste informatie om het Resultaat van beleid te beoordelen en bent U afhankelijk van structurele informatie van College en verbonden partijen over Resultaten & Kentallen? Alsmede het aantal en de aard van klachten over gemeentelijke dienstverlening, bijvoorbeeld via de Raad van Zorg en Samenleving?

Om succesvol te kunnen zijn in Uw taak,
om het Resultaat van beleid te controleren,
zult U soms ook zelf de juiste informatie moeten vergaren.


Ik begrijp dat U de adviezen van de Rekenkamer commissie doorgaans unaniem overneemt. Ze blijven het navolgen waard. Met name het rapport over de opvolging van de aanbevelingen dat nogal te wensen over laat.


Mede namens andere betrokken burgers, wens ik U hierbij welgemeend succes.

In uw Reglement van Orde staat dat de voorzitter of een lid van de raad nu een voorstel doet voor de behandeling van de inbreng van de burger. Ik ben benieuwd.

De registratie van de gehele raadsvergadering alsmede de vele documenten zijn HIER te vinden.

Zie ook een verslag van de voorbereidende thema vergadering over veehouderijbeleid van 5 October

One thought on “Inburgering en Veehouderij

  1. Het blijft anno 2021 ongelooflijk dat tegen de burger wordt gezegd “rijdt u maar 100 want we hebben teveel stikstof” terwijl deze gemeente tegen de stroom in blijft roeien met hun “visie”op de intensieve veehouderij. De enige die aan de kant van de burger lijkt te staan is zoals gezegd en gebleken D66. SPO zit bij de rest op schoot, wil hoe dan ook in de coalitie blijven zitten en is ‘Dik tevreden” met de stappen die afgelopen jaren zijn genomen. Hoezo Sociaal? ,hoezo Progressief? en waarom dan ook nog als toppunt van ironie dat Groene vinkje in het logo? Van VVD,CDA ,DGM en de rest van het clubje weet je in ieder geval wat de vlag is die de lading dekt maar dit is misleidend , schijnoppositie!!

Geef een reactie

Ontdek meer van ZOUT

Abonneer je nu om meer te lezen en toegang te krijgen tot het volledige archief.

Continue reading