dinsdag, januari 25, 2022

motorcross

‘Offroad‘ pijlenritten op Oirschotse Heide.

Een brief aan College van Burgemeester en Wethouders van Oirschot

Aan : College van Burgemeester en Wethouders van Oirschot
Postbus 11, 5688 ZG Oirschot
Cc: Griffie en fracties

Betreft : ‘Offroad‘ pijlenritten op Oirschotse Heide.

Datum : 03-januari-2022

——————————————————————————————————–

Zeer geacht College,

Graag willen onderstaande personen en/of belangengroepen anticiperen op een
mogelijke nieuwe aanvraag van MAC (Motor en Auto Club Veldhoven) om in 2022
opnieuw Offroad pijlenritten te mogen organiseren op het militair oefenterrein
Oirschotse Heide.

Sinds 2016 is daarvoor het argument gebruikt dat deze legalisering van
motorcrosstochten op de Oirschotse Heide het wildcrossen zou tegengaan. In het
Oirschots Weekjournaal heeft u onlangs de resultaten kunnen lezen van een breed
journalistiek onderzoek, met zoveel mogelijk belangengroepen aangaande dit
onderwerp. Het blijkt dat alleen Defensie en de motorclubs zelf, nog voorstander zijn
van deze motorcrosstochten en dat alle natuur- landschap-, milieu- en wild
beschermende organisaties en handhavers tot de conclusie komen dat de overlast aan
andere gebruikers en de schade aan de natuur juist is toegenomen. De doelstelling dat
deze tochten het wildcrossen zouden verminderen, blijkt geen stand te houden. Het
omgekeerde is eerder waar. Helaas moeten we concluderen dat de tochten kennelijk
niet gebracht hebben wat we hoopten. Daarmee missen we het maatschappelijk
draagvlak voor continuering van deze activiteiten.
Wij vragen het College dan ook om in 2022 een duidelijke keuze te maken door geen
vergunning meer te verlenen als deze opnieuw aangevraagd zou worden.


Het gaat hierbij vooral om de volgende aspecten:


Natuurbescherming

Overwegende dat er miljoenen euro’s geïnvesteerd zijn in de Groene Corridor en dat deze
motortochten daarmee compleet detoneren
Overwegende dat er momenteel een project tot ‘Omvorming van het militair oefenterrein
Oirschotse Heide’ plaats vindt en deze motortochten op geen enkele manier matchen met
de nieuwe richting die we daarmee inslaan.
Overwegende dat Oirschot ambities heeft om onderdeel uit te maken van een ‘Van Gogh
Nationaal Park’ en deze motortochten daar totaal niet in passen.
Overwegende dat op de Oirschotse Heide een groot aantal dieren en planten voorkomen
die op de lijst staan van zeldzame en/of beschermde soorten en dat we die niet onnodig
willen laten verstoren.
Overwegende dat er zowel in Oirschot als in Veldhoven op korte afstand van de
Oirschotse Heide al twee mogelijkheden zijn om gecontroleerd te motorcrossen op
daartoe bestemde terreinen.
Overwegende deze voorgaande argumenten zijn wij van mening dat gemeente Oirschot
hier een kans heeft om de keus te maken voor duurzame natuur-, erfgoed-, en
milieuvriendelijke activiteiten i.p.v. activiteiten die schade berokkenen (waarbij wij de
militaire activiteiten van Defensie als een niet beïnvloedbaar gegeven beschouwen).
Alle voorgaande argumenten overwegende vragen wij de gemeente Oirschot een
duidelijke keuze te maken door het niet vergunnen van een aanvraag.

Geluidsoverlast

Overwegende dat het hier om dagtochten gaat die qua geluidshinder toegevoegd zouden
worden aan de geluidhinder die al ervaren wordt van MCO (Motorcrossclub Oirschot).
Overwegende dat de motorcrossactiviteiten van MCO al als een belangrijke hinderbron
ervaren worden in de wijde omgeving en hiervan ook al vele malen melding is gedaan
bij de gemeente.
Overwegende dat er met MCO en de gemeente ook gesprekken zijn geweest over
vrijwillige verplaatsing van het MCO terrein maar dit nog geen daadwerkelijke
resultaten opgeleverd heeft .
Overwegende dat er met de gemeente ook al gesproken is over afscherming van de
geluidshinder van MCO, maar dat dit nog niet geleid heeft tot daadwerkelijke adequate
afscherming bij de bron.
Overwegende dat er voor MAC aan de Veldhovense kant van de Oirschotse Heide al een
‘Herriebos’ ligt genaamd ‘de Landsard’ waarop motorcross bedreven kan worden en
waarbij de geluidsoverlast voor Oirschot minimaal is.

Overwegende alle voorgaande argumenten, wijzen wij erop dat gemeente Oirschot
een positieve bijdrage kan leveren aan het verminderen van onnodige additionele
geluidshinder t.g.v. motorcrossers door het niet meer vergunnen van een aanvraag.

Voorbeeldfunctie

Overwegende dat Oirschot als slogan heeft ‘ondernemend, monumentaal en groen waar
de mens zich thuis voelt’. Overwegende dat dergelijke tochten een jaarlijks terugkerend tafereel lijken te gaan
worden en in frequentie zijn toegenomen van 2 naar 4 en zelfs naar 8 in 2021.
Overwegende dat de aantallen motorcrossers per dag gestegen zijn van 250 in 2016
naar 300 in 2021 en zich hieronder inmiddels ook quads bevinden.
Overwegende dat deze tochten de Oirschotse Heide als motorcrossgebied in bekendheid
hebben doen toenemen en de organisatie niet heeft kunnen garanderen dat deze
motorcrossers later niet als wildcrossers terugkomen.
MAC het causaal verband tussen deze pijlenritten en het verminderen van het aantal
wildcrossers niet heeft kunnen aantonen.
Overwegende dat melding gemaakt is van het overschrijden van het aantal deelnemers
tot 400 op, in ieder geval, 1 dag in 2021.
Overwegende dat wildcrossen en overlast door motorcross al jaren een toenemend
probleem is aan deze kant van Oirschot en na vijf jaar duidelijk is geworden dat deze
motorcrosstochten niet als een legale vervanging daarvoor blijken te werken.
Overwegende al deze voorgaande argumenten, vragen wij de gemeente Oirschot om
de populariteit- en het gebruik van de Oirschotse Heide en omgeving als motorcross
gebied, te ontmoedigen en terug te dringen, door het niet langer vergunnen van
deze motorcross tochten.

Wij vernemen graag van u.

Met vriendelijke groet,


Cees Ouwerkerk – Buurtgroep de Kemmer
Mede namens:
Loek Kuperus – IVN Oirschot
Thea Noordijk – Werkgroep Natuur & Landschap
Marcel Kelders – Wildbeheer de Kempen
Tim van der Staak – Bomenstichting
Frans Adriaanse – Stichting Behoud Erfgoed Oirschot
Femke Dingemans – Brabantse Milieufederatie
Sjors de Kort – Brabants Landschap

3 thoughts on “‘Offroad‘ pijlenritten op Oirschotse Heide.

 1. De organisaties vragen om een reactie van B&W.
  Het lijkt de redactie van ZOUT nog interessanter om de mening van de zes fracties te weten, die na de gemeenteraadsverkiezing maart 2022 weer voor nieuwe wethouders en wellicht nieuw beleid gaan zorgen. Wij hebben daarom de 6 fracties om hun mening in deze gevraagd. Zodra wij antwoord krijgen zullen we U hier daarover informeren.

 2. Uitstekend initiatief om te bereiken dat de Oirschotse Heide wordt aangewezen als een ‘no – go area’ voor motorcrossers en quadrijders. Evenwel mis ik soortgelijk verbod in de bossen ten zuiden van Middelbeers i.c. de Kuikseindse Heide met onder meer Wit Holland, Kromven, Berkven en Keijenhurk. In deze gebieden zijn al meerdere malen wandelaars geïntimideerd en regelrecht fysiek bedreigd door wildcrossers. Daarover is het gemeentebestuur reeds direct geïnformeerd. Kortom, niet alleen de Oirschotse Heide maar ook de Kuikseindse Heide. Anders verplaatst de overlast zich van Oirschot naar De Beerzen. Overigens is op de gemeente al vele, vele jaren een beroep gedaan om in te grijpen. Helaas zonder enig resultaat.

  1. Jan Cees, we zijn met de gemeente al vele processtappen verder. College heeft in 2018 al aangekondigd de Oirschotse bossen af te gaan sluiten voor gemotoriseerd verkeer. Eind 2021 zouden er verbodsborden geplaatst worden om de motorcrossers minstens te kunnen aanspreken. Het is nu 2022.
   Kijk nog even naar de vastgelegde inkt in het Oirschots Weekjournaal : https://nieuwsbrief.oirschot.org/motorcross/motor-crossers-opgelet/
   PS de portefeuille handhaving is bij onze burgemeester belegd. De nieuwjaarsreceptie gaat helaas niet door.

Geef een reactie