Landbouwtransitie

OIRSCHOT BIEDT INTENSIEVE VEETEELT RUIM BAAN

Terwijl hoogleraren en wetenschappers aantonen dat intensieve veeteelt een doodlopende weg is, wordt het verzoek van D66 een debat te voeren over de ontwikkelingen van de veeteelt in de toekomst, niet ingewilligd door de Oirschotse wethouder. In dat debat wil D66 doelstellingen formuleren voor de ontwikkelingen op langere termijn. Goed beleid is immers vooruitzien, zien wat in de toekomst ligt.

De intensieve veehouderij wordt door gemeente Oirschot geen strobreed in de weg gelegd. Welgeteld één partij, D66, verzet zich tegen de intensieve veeteelt.

De partij Sociaal Progressief Oirschot is eerder conservatief dan progressief als blijkt dat duurzaamheid niet als prioriteit wordt gezien en zelfs tevredenheid met het huidige beleid getoond wordt. In de raadsvergadering van 30 november zijn de kaarten geschud en is duidelijk op welke partij je bij de komende gemeenteraadsverkiezingen moet stemmen als je tegen de intensieve veeteelt bent.

Welke Toekomst kiest Oirschot voor zijn Intensieve Veehouderij?

Kort verslag gemeenteraadsvergadering:

VVD

 • Raadslid mevr. C. Leermakers ziet de evaluatie als consistent beleid dat met innovaties een vereist ondernemersklimaat biedt.
 • Zij zegt in de Tweede Termijn dat die doelen van D66 niet haalbaar zijn en zelfs strijdig met de huidige wet- en regelgeving

De Gewone Man

 • Raadslid dhr. J. Pijnenburg vindt dat Brabant zelfs vooroploopt met de plannen tot reductie van uitstoot ammoniak, stikstof, fijnstof en geurstof in 2024 met 85% in de periode tot 2024.
 • En last but not least: De Brabantse Veehouderij levert volgens De Gewone Man een belangrijke bijdrage aan verduurzaming van de energieopwekking.
 • Pijnenburg merkt in de Tweede Termijn op dat de ondernemers die de saneringsregeling willen het tempo van veranderingen in wetgeving niet meer aankunnen zowel in financieel als mentaal opzicht.
 • De grens van het kunnen is bereikt.

Sociaal Progressief Oirschot

 • Fractievoorzitter dhr. A. de Vries vindt dat er veel is gebeurd in de afgelopen 10 jaar en is daarover dik tevreden. Hij wacht op het beleid van de nieuwe regering dat naar verwacht 21 tot 30 miljard extra uit zou trekken voor verduurzaming van de landbouw.
 • Hij is het in de Tweede Termijn eens met de wethouder die het verzoek van D66 niet inwilligt een debat te voeren over een formulering van doelstellingen op langere termijn. Hij wil dat eerst het kabinet met nieuw beleid moet komen vooraleer hierover te debatteren.
 • De mooie toekomstbeelden van D66 en een beoogde doelstelling voor de lange termijn vindt hij ”prachtig” maar te hoog gegrepen.

D66

 • Fractievoorzitter mevr. M. Wemelsfelder vindt de getallen in de cijfermatige evaluatie en afnames van emissies in beleidsevaluatie niet schokkend maar wel dat de wethouder geen debat over het niet aanpassen van het huidige beleid op de agenda heeft geplaatst als onderdeel van het raadsvoorstel. De raad behoort immers eerst de kans te krijgen te debatteren over zo’n belangrijk onderwerp als de toekomst van de veehouderij, alvorens een besluit te kunnen nemen met een democratische meerderheid. Goed beleid is vooruitzien, kijken wáár en hóe je daar uit wil komen. Nu wordt het overgelaten aan de provincie en de ontwikkelingen zoals ze lopen.
 • Zij vindt de intensieve veeteelt niet verenigbaar met het raadsakkoord waarin staat dat er gestreefd moet worden naar biodiversiteit en een gezond buitengebied. Bovendien moet er volgens het Landschapskwaliteitsplan gestreefd worden naar kringlooplandbouw.
 • De alles en iedereen verstikkende stikstofcrisis zou juist gemeentes met intensieve veehouderij zoals Oirschot moeten aansporen bij te dragen aan een oplossing. Het probleem is dat het grootste deel van de broeikasgassen van de intensieve veehouderij vandaan komt. De stikstofproblemen worden voor 50% door de landbouwsector veroorzaakt. Dit probleem moet met goed beleid opgelost worden.
 • Het ideaalbeeld van D66 is dat een groot aantal bedrijven over 20 jaar overgestapt is naar een vorm die dicht bij kringlooplandbouw komt en er per onderneming het aantal dieren essentieel afneemt.
 • Alle ontwikkelingen naar kringlooplandbouw moeten worden gestimuleerd met als ideaalbeeld de volledig grondgebonden kringloop binnen een bedrijf.

CDA

 • Fractievoorzitter dhr. J. van de Ven vindt dat er geen raad is geweest die in de vorige periode zoveel gedebatteerd heeft over het veehouderijbeleid dan de Oirschotse gemeenteraad. Daarvan worden nu de vruchten geplukt als je beziet hoe positief er nu tegen de evaluatie wordt aangekeken naar de toekomst toe.
 • Hij komt terug op de vorige bestuursperiode waarin de raad besloot de overlast in het buitengebied van Oirschot op te lossen door urgentie en knelgebieden aan te wijzen.
 • Afgelopen sept. is bij navraag bij de GGD gebleken dat de bezorgdheid over de invloed (overlast) van de omgeving (stallen) op de gezondheid in andere gemeenten van de regio is gestegen terwijl dat in Oirschot niet het geval is. Dit neemt niet weg dat er nog steeds gebieden zijn waar onze inwoners bezorgd zijn.
 • In de evaluatie van nu gaat het CDA enkel in op de harde feiten van de stikstof, ammoniak, geur- en fijnstof. Het CDA let op de stappen die de veehouderij zet richting duurzaamheid zoals de ontwikkeling en aanschaf van emissiearme stalsystemen of omschakeling naar een meer natuurinclusieve vorm van bedrijfsvoering.
 • Om de verloedering en verrommeling op het platteland door leegstand van stallen tegen te gaan is het noodzakelijk dat de gemeente maatwerk blijft leveren op het herbestemmen van locaties van stoppende veehouderijen. Dit maatwerk kan alleen geleverd worden als er hiervoor voldoende geld en capaciteit is. Hij denkt dat dat mettertijd niet het geval zal zijn.
 • Het stoppen van grondgebonden boeren levert het CDA grote zorgen op. Er verdwijnt steeds meer grasland waarvoor intensieve teelten (bollentelers, akkerbouwers boomkwekerijen) terugkomen Vooral in de beekdalen en het coulisselandschap en natuurgebieden is dat een probleem waardoor we dan van de regen in de drup komen. De milieubelasting wordt dan eerder meer dan minder. Zijn vraag is wat we kunnen doen aan de grondgebonden veehouderijen om deze niet te laten stoppen.

Dorpsvisie

 • Raadslid mevr. K. Martens-Willems is tevreden met de afname van bedrijven en dieren.
 • Oirschot zit op de goede weg als het gaat over ruimte bieden aan bedrijven die willen uitbreiden en bedrijven die willen stoppen afvloeiingsregelingen te bieden.
 • Een soepele regelgeving in plaats van ‘strenger worden en straffen’.
 • De Oirschotse veehouderij blijft een belangrijke partner om de kwaliteit van ons buitengebied te behouden en ook belangrijk bij het oplossen van diverse klimaatopgaven.
 • Op haar vraag of er al een toename is van bedrijven die stappen naar natuurinclusieve of biologische landbouw zetten, antwoordt de wethouder dat hier geen cijfers van zijn.

Wethouder

 • Mevr. E. Langens-Brooimans is gelukkig met de positieve stemming en vindt dat Oirschot het goed doet. Het is voor haar zelfs een voorbeeld voor andere gemeenten doordat we in het verleden maatregelen hebben getroffen die als voorbeeld hebben gediend voor een stukje beleid in de provincie. Daarom is er geen aanleiding het beleid aan te scherpen.
 • Zij neemt het verzoek van D66 een debat te voeren over vernieuwd beleid intensieve veehouderij voor kennisneming aan met de mededeling dat D66 het verzoek bij het presidium (het overlegorgaan van de gemeenteraad) kan neerleggen.
 • De wethouder is zeer tevreden over de prestaties in gemeente Oirschot en wil positief en constructief proberen daar waar mogelijk perspectief te bieden aan de bestaande agrarische ondernemers.

Felix Timmers

Terugkijken: de gemeenteraadsvergadering Oirschot 30 november 2021 : Veeteeltbeleid vanaf 1h 55min
Terugluisteren: gemeenteraadsvergadering Oirschot 30 november 2021 : Veeteeltbeleid (mp3) 39 min

De stellingname van de politieke partijen in de kieswijzer van de gemeenteraadsverkiezingen 2018
(toevoeging ZOUT)

11 thoughts on “OIRSCHOT BIEDT INTENSIEVE VEETEELT RUIM BAAN

 1. Ik vraag me af of er in Nederland één andere partij dan SPO bestaat met de naam “progressief” in het vaandel terwijl zij instemt met een beleid dat ruim baan biedt aan de intensieve veeteelt.
  Als dat niet het geval is, kan SPO dit in haar annalen bijschrijven.

  1. En dan te bedenken dat uit een gelekt document van de provincie blijkt dat ons schrikbarende ontwikkelingen te wachten staan, zoals die van de schadelijke mestfabrieken waarvoor volop onderzoek wordt gedaan naar mogelijke locaties.

   Enkele punten:
   – Versnelling/ versoepeling vergunningsverlening. Dus de nu al gebrekkige vergunningsverlening zou sneller en soepeler moeten.

   – Krimp veestapel komt eigenlijk niet in het stuk voor.

   – Vol inzet op technische maatregelen, innovaties. Dus waar de technische maatregelen de afgelopen decennia niets hebben opgelost: Brabant gaat erop inzetten. Ter voorkoming van echte maatregelen.

   – Inzetten op het bruine goud. Hoewel we weten dat stikstofvervangers uit mestfabrieken geen stikstofkunstmest vervangen maar het gebruik verplaatsten. Wageningen Universiteit toonde dit aan. Doet Brabant toch net alsof er minder kunstmest gebruikt wordt door de inzet van “kunstmestvervangers”. https://edepot.wur.nl/177151
   Niet toepassen voorzorgsbeginsel. Geen enkele maatregel om de overlast / gezondheidsrisico’s voor omwonenden te verminderen. Alleen maatregelen om de veehouderij/mestfabrieken vooruit te helpen.

   – Er wordt volop onderzoek gedaan maar mogelijke LOKATIES VAN MESTFABRIEKEN in het buitengebied ook in de Kempen (zie kaartje). Daarbij zijn ook locaties met huizen op korte afstand en daarop de locaties die beoordeeld worden in het “milieuonderzoek” op basis van de door de bestuurders gekozen criteria.

   https://www.groenkempenland.nl/actueel#h.hey4ivfekcsc

 2. Mooie samenvatting Felix, dank je wel. Mooi en tegelijkertijd inhoudelijk teleurstellend. Enig moment sprak ik een agrariër in de omgeving die het betreurde te weten dat hij zijn ‘gronden in een mindere kwaliteit zou doorgeven dan dat hij het van zijn grootouders had overgekregen’. Goed rentmeesterschap is lange tijd verward met goed rendement met als gevolg uitputting… veranderingen gaan langzaam, maar het in de trein gevonden document van CDA en VVD rond een regeerakkoord geeft wel aan dat ‘de wereld beweegt’. Ik vertrouw er op… natuurlijk zijn er ook andere tekenen. Maar ik voel me gesteund door een veehouder die zegt: ‘we moeten af van het concept van groei en meer consumptie, alles wat je koopt veroorzaakt meer uitstoot. En wat moet je in Egypte?’ . Of door het commentaar bij Oppers als ik vraag om venkel: ‘Nee meneer, die heb ik niet, dit is niet het seizoen. Nu venkel kopen is meer CO2 veroorzaken.’ Deze geluiden op die plekken zou ik echt 5 jaar geleden niet gehoord hebben.

  1. Hier gaat het over het gemeentelijk raadsbesluit t.a.v. de intensieve veeteelt die hiermee ruim baan krijgt.
   Behalve D66 geven alle partijen hieraan hun medewerking met grote gevolgen:
   – weinig of geen natuurwaarde meer
   – overlast van ammoniak, stikstof, geurstof, broeikasgassen
   – voor de volksgezondheid gezondheid en het milieu
   – drastische afname van de biodiversiteit
   Mijn grote zorg is dat deze trein met daarin ook onze kinderen en kleinkinderen doordendert tot hij voor de afgrond niet meer is te stoppen.

 3. De zorg deel ik Felix, eerder schreef ik hier er wel vertrouwen in te hebben… Dat is geen excuus, het is van belang alert te blijven en de vinger op de zere plekken te leggen. Jij doet dat. Het is onze verantwoording om die trein bij te sturen in het belang van wie na ons komen. Het wonderlijke nu is dat hier en daar bedrijven het belang zien, steeds meer consumenten en sommige bedrijven het belang zien van schone productie en consumptie, terwijl onze leiders eerder volgers zijn. Men kijkt naar wat het draagvlak is voor noodzakelijke maatregelen om te komen tot een besluit deze wel of niet te nemen. Energie zou moeten worden gegeven aan het onderbouwen ervan, het verspreiden van inzicht dat ten grondslag ligt aan die maatregelen. Wel laten wij dan voortgaan met verspreiden van inzicht en informatie, en er zalf naar handelen.

 4. Ik begrijp je boodschap positief te blijven maar de werkelijkheid van de intensieve veeteelt laat geen illusie van dromen toe.

  De werkelijkheid is dat D66 Oirschot de enige partij is die zich daartegen uitspreekt en zelfs door een progressief noemende SPO niet gesteund wordt.
  Sterker nog:
  De ruime doelstelling van D66 voor over 20 jaar is al te veel gevraagd, zelfs ook voor SPO.
  Daarbij wordt gestreefd naar de overgang van een groot aantal bedrijven naar een vorm die dichtbij kringlooplandbouw komt en per bedrijf het aantal dieren essentieel afneemt. Dat alles in een looptijd van maar liefst 20 jaar.
  De vraag is wat je van de andere partijen nog kunt verwachten als er nog niet eens gedebatteerd kan worden over deze reële doelstelling.

  De werkelijkheid is ook dat de kiezers bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen hebben gezorgd voor slechts één zetel tegen de intensieve veehouderij wat tegen het licht moet worden gezien m.b.t. je punt dat “steeds meer consumenten het belang zien van schone productie en consumptie”. Als die consumenten het belang van schone productie zouden zien zouden ze anders stemmen. Bovendien gaat het erom wat ze ervoor willen doen.

  Positieve verhalen hebben nog niets opgeleverd, wel de harde taal van activisten, waardoor het ernaar uitziet dat zelfs Schiphol de landingsrechten van de populaire goedkope vliegmaatschappijen zal moeten schrappen: minstens 100.000 landingen per jr. minder.
  Drastische maatregelen bij de landbouwsector durft de regering niet aan vanwege de angst voor de macht van de Farmers Defence Force (tractoren) en de sterke landbouwlobby.
  Schiphol en de KLM hebben geen tractors en shovels als wapen ter beschikking.

  Je moet onder een steen geleefd hebben om de gevolgen van het vliegen niet te weten.
  Zo is het ook met de gevolgen van de intensieve veeteelt.
  Ik geloof dus niet dat verspreiding van inzicht resultaat zal opleveren voor verandering van het huidige consumentengedrag.
  Wél geloof ik dat grote wijzigingen van stemgedrag bij de komende gemeenteraadsverkiezingen soelaas kunnen bieden en hoop ik hiermee positief af te sluiten.

 5. Vanavond wordt het Uitvoeringsprogramma Vitaal Landelijk Gebied 2022-2026 besproken in de gemeenteraad.
  https://ris2.ibabs.eu/Agenda/Details/Oirschot/c2add8f8-3850-4d70-92c4-cb4e16527fbf
  Die is afgeleid uit het Landschapskwaliteitsplan (Studio MarcoVermeulen, Menno Moen & Rob Voets (de laatste werkt niet meer bij gemeente Oirschot)).
  https://online.ibabs.eu/ibabsapi/publicdownload.aspx?site=Oirschot&id=caa07b4e-6ea3-45ed-9504-d4f539cd1600
  Zie voor een toelichting : https://youtu.be/YC9yysXGVI0

  Wat me opviel :
  1. welk een moderne opvattingen qua veehouderij en waterbeheer er in staan 🙂
  2. hoe – in dit licht – achterhaald de Kadernota Veehouderij van Arcadis uit 2015 is 🙁

  Ruud Merks

 6. Sociaal Progressief Oirschot reageert liever niet in ZOUT.
  Maar heeft net een verkezeingscampagne filmpje uitgebracht. SAMEN GROEN, https://www.groenensociaal.nl/samen-groen/
  Is dat plagiaat van het #samen van het CDA of voorsorteren op een vruchtbare samenwerking.

  Met uitleg wat natuurinclusief en landbouwtransitie betekent en dat Sociaal Progressief daar een duidelijke viisie op heeft:
  “Sociaal Progressief Oirschot wil met respect voor de boer en zijn gezin toewerken naar natuurinclusieve voedselproductie”.
  “Wat betekent dat voor de lokale politiek? Sociaal Progressief Oirschot zet in op coöperatieve samenwerking in de regio. De Kempische boer die kwaliteit toevoegt aan de voedselketen”.

  Niks over de rol van de lokale overheid in het terugdringen van lege of nieuwe vergunningen voor intensieve veeteelt, niks over terugdringen / verbieden van glysoifaat, niks over het faciliteren (ipv stimuleren) van biologische bedrijven. Niks over een hoogst noodzakelijke update van het hopeloos verouderde kader rapport Intensieve veehouderij uit 2012 waarom D66 vergeefs steun vroeg.
  https://nieuwsbrief.oirschot.org/sociaal/inburgering-en-veehouderij/

  Het was een poging om de verschrikkelijk slechte beurt van de SPO tijdens het debat waarover Felix rapporteerde, recht te zetten, Voor mij niet gelukt. Oirschot heeft maar 1 groene partij. https://nieuwsbrief.oirschot.org/gemeenteraadsverkiezingen/de-arrogantie-van-de-oirschotse-politieke-partijen/

Geef een reactie

Ontdek meer van ZOUT

Abonneer je nu om meer te lezen en toegang te krijgen tot het volledige archief.

Continue reading