Landbouwtransitie

Themasessie Veehouderij

Op 5 october 2021 was er op het gemeentehuis een zogenaamde Thema sessie Veehouderij. Gemeenteraadsleden kregen de kans het beleid van het college te toetsen aan visie en uitvoeringsprogramma op basis van de gegeven presentatie.
In dit eerste deel aandacht voor de presentatie en de erop volgende vragen.

De presentatie had als inhoudsopgave :

Visie Intensieve veehouderij (2011)
1. Gezondheid cntraal bij besluitvorming;
2. Duurzaam ondernemen;
3. Ontwikkelingen veehouderijen op duurzame locaties;
4. Strengere emissie eisen;
5. Landschappelijke inpassing

Aantal dieren in Oirschot

Het aantal dieren neemt af.

uit de presentatie (let op schaal begint niet bij 0)

Het gepresenteerde diagram liet helaas niet zien om welke diersoorten het gaat. Dat is wel belangrijk. Als er binnenkort een wormenkwekerij aan de Langereijt ontstaat, komen er miljoenen dieren bij, met een per dier veel kleinere impact dan bijvoorbeeld die van een zeug!
ZOUT maakte onderstaande diagrammen op basis van de officiele cijfers van de provincie (bvb.brabant.nl). Die zijn anders dan de gepresenteerde gegevens. ZOUT heeft de wethouder gevraagd voortaan een bronvermelding te geven in de presentaties.

Stank

“Op het gebied van stank hebben we in de afgelopen 10 jaar wel wat slagen gemaakt”, vertelde de ambtenaar de toehoorders. Daarbij werden 2 figuren naast elkaar gepresenteerd. De “stankgebieden” zijn kleiner en er zijn 4 hotspots minder. Voor hoeveel mensen in gemeente Oirschot dat in de afgelopen 10 jaar daadwerkelijk een verbetering gebracht heeft, bleef hier onduidelijk. Ook omdat het uiteindelijk gaat om de stankbeleving en dit berekende plaatjes zijn.

2010 < vergelijking > 2020

Conclusie : Stank blijft binnen de Geurverordening Gemeente Oirschot (2012):
• 2 Ou voor de woonkernen in de gemeente;
• 7 Ou voor de bufferzone van 250 meter om de woonkernen + Bedrijventerrein Kanaalzone;
• 10 Ou voor het buitengebied (uitgezonderd LOG Stille Wille);
• 14 Ou (ongewijzigd t.o.v. normen Wet geurhinder en veehouderij) (voormalige) LOG Stille Wille

De stankbeleving komt wél naar voren in onderstaande kaart, waarop meldingen van de Stank App en van de Omgevingsdienst (tot juli) zijn weergegeven. De hotspot Stille Wille is op deze kaart wél zichtbaar.
Niet iedereen kent de mogelijkheden om via StankApp en/of de Omgevingsdienst een melding te maken, het kan zijn dat meer mensen overlast ervaren.

Kaart van stankmeldingen in gemeente Oirschot (stankopdekaart.nl)

Conclusie
Het aantal overbelaste woningen is van 149 in 2010, afgenomen tot 67 in 2020.
• Juiste balans bescherming van geurgevoelige objecten – ondernemen veehouderijen – ontwikkelingen in de kernen en buitengebied;
• Advies: Geen aanpassing normen geurverordening;
• Ontwikkelingen aan de Eindhovensedijk en het Actieplan Wonen → mogelijke aanpassing geurkaart Geurverordening.

Gezondheid centraal

Talloze publicaties waarschuwen voor het negatieve effect van ammoniak en fijnstof op de gezondheid.
Zie bijvoorbeeld de recente Brabantse Milieu Federatie publicatie: Schone lucht: extra maatregelen nodig of de publicatie over het effect van stikstof op de gezondheid : Stikstof maakt meer kapot dan alleen natuur en het recente rapport Veehouderij & Gezondheid Omwonenden dat binnenkort aan de 2e kamer wordt aangeboden.

De berekening van ammoniak komt neer op het vermenigvuldigen van de dieraantallen met hun specifieke emissies.
Maar dan moet dit wel goed opgesplitst zijn naar de vergunde diesoorten.

uit de presentatie

Een afname van fijnstof en Ammoniak is bemoedigend, maar wat ontbreekt zijn de verwachtingen of / hoe deze daling zich zal voortzetten, wat een veilig nivo is en wanneer naar verwachting dit bereikt zal worden. En natuurlijk hoe het beleid van de gemeente daar invloed op kan nemen.

Conclusie :
Geen overschrijdingen van de landelijke en Europese normen voor fijn stof;
Endotoxine toetsingskader;
Sectorplan pluimveehouderij.

Een wat sobere conclusie in het licht van het uitgangspunt in de visie van 2012 : Gezondheid centraal bij besluitvorming. Dit staat toch wel op gespannen voet met de onlangs nog verleende vergunning voor een uitbreiding van een varkensstal aan bijv. de Leeuwenakker.

Eind Conclusie
– Afname dieraantallen, ammoniak-, geur- en fijn stofemissies (2010 – 2020);
– Verwachting verdere afname van dieraantallen en emissies;
– Ambitie Visie Intensieve Veehouderij behaald;
– Goede balans tussen ondernemen, bescherming en ontwikkelen
– Geen aanleiding om het huidige beleid aan te passen.

De vragen van de fracties na de presentatie

Daarna mocht elke fractie vragen stellen aan de wethouder. Behalve antwoorden was ook de aard van de vragen leerzaam.


Alsof het zo afgesproken was, begon elke woordvoerder zonder uitzondering met te zeggen dat hij/zij trots was op de boeren van Oirschot #trotsopdeboer. De fractie voorzitter van het CDA miste in de evaluatie van het beleid zelfs het noemen van de agro pluimen die aan een aantal Oirschotse bedrijven is toegekend. Onduidelijk bleef in hoeverre deze pluimen het gevolg zijn van het gevoerde gemeentebeleid of de verrichtingen van de boeren zelf.

 • de Gewone Man
  • geen vragen
Themasessie Veehouderij beleid 5 Okt 2021, De Gewone Man
 • D66
  1. Staan er in het Landschaps Kwaliteit Plan (LKP) passages die aanpassing van het beleid nodig maken?
  2. hoe kijkt college aan tegen provinciaal beleid (interim omgevings verordening)?
  3. stel dat provincie strengere regels gaat toepassen, is dit extra steun of last?
  4. Er is een toename van dieren per bedrijf (8,3%), hoe is dit te rijmen met de voorkeur uit het LKP : kringlooplandbouw
  5. waarom heeft de Stille Wille nog steeds een geurnorm van 14 Odeur
  6. geur normen zijn slechts cijfers – is er ook een beeld van de subjectieve beleving?
  7. het aantal overbelaste woningen is gehalveerd, is het een doel om naar 0 te gaan en hoe verhoudt dit zich tot de de woning opgave?
  8. Op welke indicator stuurt U?
  9. In welke mate heeft U vertrouwen in technische oplossingen (bijv. emissie arme stallen)
  10. Is reduceren van het aantal dieren niet de beste indicator?
  11. de visie op de veehouderij dateert uit 2011. Onderhand is er voortschrijdend inzicht: stikstof crisis, invloed op gezondheid, waarom kiest U niet voor het schrijven van een nieuwe visie?
Themasessie Veehouderij beleid 5 Okt 2021, D66
 • CDA
  1. waarom is de aandacht voor urgentie gebieden niet meegenomen, die volgens de GGD heeft geleid tot daling bij boeren en burger van bezorgdheid over de invloed op de gezondheid?.
  2. waarom zijn de 2 nertsen bedrijven die gesloten zijn niet meegenomen?
  3. is er voldoende ambtelijke capaciteit voor de begeleiding van de te verwachten opkoop regelingen?
  4. kan in een volgende evaluatie van het beleid meer aandacht worden besteed aan de agro food pluimen en andere voorbeelden van bedrijven die werken aan duurzame productie
  5. hoe voorkomt de gemeente dat het landschap sterk verandert. Grasland dreigt te veranderen in intensieve landbouw, met bijbehorende milieu belasting (van de regen in de drup).
Themasessie Veehouderij beleid 5 Okt 2021, CDA
 • VVD
  1. kunnen wij als gemeente voldoende houvast bieden voor stoppende bedrijven, incl. alternatieve verdienmodellen?
Themasessie Veehouderij beleid 5 Okt 2021, VVD
 • Dorpsvisie
  1. welke ontwikkelings stimulerings maatregelen zijn er voor de niet stoppende bedrijven
  2. Wil de gemeente het ondersteunings team continueren na 2024?
Themasessie Veehouderij beleid 5 Okt 2021, Dorpsvisie
 • SPO
  1. kunt U de diercategorien in een volgende presentatie toevoegen (melk, zeugen, pluimvee)
  2. Wat heeft U als norm aangenomen voor fijnstof : wat is gezond?
  3. Heeft de wethouder zicht op nieuwe verdienmodellen in de landbouw voor de stoppende boeren.
Themasessie Veehouderij beleid 5 Okt 2021, Sociaal Progressief Oirschot

Antwoorden van de wethouder

Themasessie Veehouderij beleid 5 Okt 2021, wethouder Langens
Themasessie Veehouderij beleid 5 Okt 2021, wethouder Langens 2e termijn

Uit de Media

Milieu- en natuurclubs over toekomstbeeld provincie: ‘Overlast blijft als veehouderijen blijven groeien’

Natuur- en milieuclubs vrezen dat voormalig grasland straks wordt ingeruild door boomteelt en tuinbouw. © Thinkstock

Frank van den Heuvel 24-11-21

DEN BOSCH – De provincie moet meer doen om het alsmaar groter worden van Brabantse veehouderijen tegen te gaan. Als de trend van schaalvergroting niet wordt doorbroken, zal ook de overlast bij omwonenden en de concentratie van schadelijke stoffen niet afnemen. 
Dat stellen natuur- en milieuorganisaties in een gezamenlijke reactie op het toekomstbeeld van de Brabantse landbouw en voedselproductie dat de provincie heeft geschetst

Lees verder > ED

Burgers in Brabant hebben last van Stank

Een aantal burgers hebben zich georganiseerd om stankoverlast te bestrijden, zoals bijvoorbeeld Max5 Odeur

Stank op de kaart

Een website waarop U stankoverlast van de Intensieve Veeteelt kan melden en daarmee “op de kaart” zetten

Onderzoek bevestigt: meer longontstekingen in de buurt van veehouderijen

Redactie 24-11-21, 18:17

DEN BOSCH – Nieuw onderzoek herbevestigt dat mensen die in de buurt van veehouderijen wonen meer risico lopen op longontsteking. Het is nu ook duidelijk dat die kwaal het hele jaar door vaker voorkomt en dus niet gebonden is aan een seizoen.   

Wie in een gebied woont met veel veehouderijen heeft 37 procent meer kans op een longontsteking. Hoe dichter de woning bij een geiten- of pluimveehouderij staat, hoe groter het risico op klachten. Dat blijkt uit het nieuwste onderzoek van Veehouderij & Gezondheid Omwonenden dat zich voor een groot deel in het oosten van Brabant afspeelt. Het verslag gaat woensdagmiddag naar de Tweede Kamer.

Lees verder > de Gelderlander

2 thoughts on “Themasessie Veehouderij

 1. De Themasessie Veehouderij van 5 okt. 2021 is niet bemoedigend maar juist ontmoedigend als je goed naar de cijfers en figuren kijkt.
  In de figuur Leefklimaat en achtergrondbelasting 2020 zie je dat het in Spoordonk, Middel- en Oostelbeers tamelijk slecht tot extreem slecht is gesteld met het leefklimaat en ‘achtergrondbelasting’.
  Met de ammoniak en fijnstofemissie is het volgens de staafdiagrammen ook slecht gesteld:
  – 19,9% afname ammoniakemissie in het jaar 2020 t.o.v. 2020 ofwel slechts amper 2% per jaar.
  – 17,2 % afname fijnstofemissie in het jaar 2020 t.o.v. 2020 ofwel slechts 1,7 % per jaar.
  Niet te geloven dat deze cijfers bemoedigend zouden zijn.

  aantal dieren
  Het aantal veehouderijen zou sinds 2010 met 24 % zijn afgenomen wat gemiddeld slechts 2,4% per jaar is en het aantal dieren zou met 3% (54.163 stuks) zijn afgenomen, wat slechts 0,3% (een kwart procentje) is.

  vergunningen voor uitbreiding
  Ondanks de huidige rampzalige situatie worden er toch vergunningen verleend voor uitbreiding zoals een varkensstal (megastal) aan de Leeuwenakker op de Huijgevoort waar volgens het kaartje (zie afb.) een extreem slecht leefklimaat heerst.
  De ontwikkelingsmogelijkheden van LOG Stille Wille (Spoordonk) blijven gehandhaafd met 2,5 ha, vestiging van nieuwe stallen wordt niet uitgesloten om bestaande knelpunten op te lossen.

  gelekt document provinciale staten Noord-Brabant
  Gerenommeerd milieuactivist Johan Vollenbroek (chemicus en voorzitter van milieubeweging MOB) reageert met verbijstering op het gelekt document “Uitvoeringsagenda Mest – 9 november 2021.” van de provincie Noord-Brabant:
  “Mestplannen in Brabant: grijsgedraaide plaat van technische maatregelen en innovatie opnieuw van stal gehaald. Blijft Brabant zo één grote zwijnenstal? Gaan hier weer miljarden aan belastinggeld worden verspild?”
  De kaartjes en modellen uit het document laten zien hoe slecht het met Brabant is gesteld. Op een kaart zie je de rampzalige situatie in Kempenland West waaronder Oirschot valt.
  Kortom: “De Provincie Noord-Brabant wil een stap terug in de tijd zetten. Bio-industrie en mestfabrieken krijgen weer ruim baan in de plannen van de provincie.”

  reactie politieke partijen Oirschot
  Na de presentatie van de Themasessie Veehouderij spreekt zich welgeteld één politieke partij uit. Dat alleen D66 die zich duidelijk uitspreekt tegen de intensieve veeteelt laat zien hoe de vlag erbij hangt.
  Sterker nog: Elke woordvoerder van de partijen begon met te zeggen dat hij/zij trots was op de boeren van Oirschot.

  Slot
  Het is duidelijk op welke partij je moet stemmen bij de komende gemeenteraadsverkiezingen als je tegen de intensieve veehouderij bent,

Geef een reactie

Ontdek meer van ZOUT

Abonneer je nu om meer te lezen en toegang te krijgen tot het volledige archief.

Continue reading